Polska-Nekla: Usługi związane z odpadami

2021/S 204-533474

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nekla
Krajowy numer identyfikacyjny: 63125809800000
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 10
Miejscowość: Nekla
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kamel
E-mail: m.kamel@gminanekla.pl
Tel.: +48 614373197
Faks: +48 614386490
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nekla.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.nekla.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Numer referencyjny: ZZ.271.17.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nekla

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą – Pzp. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. Referacie zamówień publicznych, inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i dróg Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do transmisji na żywo zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej – tj. nekla.nowoczesnagmina.pl – bezpośrednio przed procesem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

a) oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej opracowany według zaleceń rozdziału XI i XIV SWZ (formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp),

c) notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub dokument równoważny określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik wykonawcy – zgodnie z księgą pierwszą, częścią ogólną, działem VI, rozdziałem II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (oświadczenie nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp).

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b) ust. 2 wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 126 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających:

I) brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2 do SWZ),

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

II) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

a) oświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach wraz z numerem BDO,

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2021

 

 

UWAGA !!!

Odpowiedzi na zapytania z dn. 27.10.2021 r.

ZZ.271.17.2021

Nekla, dnia 8 listopada 2021 r.

 

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 27.10.2021 r. wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1

Zamawiający, w SOPZ (Załącznik nr 6 do SWZ) punkt 1 podpunkt 1, zamieścił wykaz odpadów objętych przedmiotem zamówienia, który nie jest spójny z pozycjami w tabeli w SOPZ punkt 1 podpunkt 2, z wykazem odpadów w SWZ rozdział III punkt 2, z tabelą w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) i w Załącznikach nr 1 i 2 do Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie tych zapisów i dokonanie stosownych korekt?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ujednolicił zapisy i  dokonał korekty tabeli w formularzu ofertowym.

 

Pytanie nr 2

Zamawiający, w tabelach z szacunkową ilością i rodzajem odpadów do zagospodarowania, zamieszczonych w SOPZ punkt 1 podpunkt 2 i w Formularzu ofertowym oraz w Załącznikach nr 1 i 2 do Projektu umowy, dwa kody odpadów tj. 20 01 10 i 20 01 11 umieścił w jednej pozycji tabeli.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tych zapisów i wpisanie każdego kodu w oddzielnej pozycji tabeli oraz określenie ilości każdego kodu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rezygnuje ostatecznie z kodu odpadu 20 01 10  i skorygował odpowiednio zapisy w SOPZ oraz projektu umowy.

 

Pytanie nr 3

Zamawiający, w SOPZ punkt 1 podpunkt 3 umieścił zapis: ”Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów zapewni osiągnięcie odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu”.

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tych zapisów lub ich modyfikację na następujący: „Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów będzie dążył do osiągnięcia odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w SOPZ punkt 1 podpunkt 3 na następujący: „Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów będzie dążył do osiągnięcia odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu”.

 

Pytanie nr 4

Zamawiający, w SOPZ punkt 1 podpunkt 6 umieścił zapis: „...Kopię wszystkich dokumentów Wykonawca przekazuje kierowcy dostawcy odpadów (tj. podmiotowi odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla) podczas dostawy każdej partii odpadów”….

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy o prowadzeniu ewidencji odpadów wyłącznie w systemie teleinformatycznym ( baza BDO ). Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę zapisów zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Pytanie nr 5

Zamawiający, w SOPZ punkt 1 podpunkt 9 umieścił zapis: ”Sprawozdanie roczne za rok 2022 należy złożyć do dnia 10 stycznia 2023 roku”…

Czy Zamawiający może określić ten zapis w następujący sposób: „ Sprawozdanie roczne za rok 2022 należy złożyć w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę zapisu na następujący: „Sprawozdanie roczne za rok 2022 należy złożyć w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa”.

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z SOPZ punktu 1 podpunktu 10 zapisu: „wszelkich awariach instalacji” i zastąpienie go zapisem o brzmieniu „awariach instalacji powodującej przestój w przyjmowaniu odpadów” ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę zapisu z SOPZ punktu 1 podpunktu 10 zapisu na: „awariach instalacji powodującej przestój w przyjmowaniu odpadów”.

 

Pytanie nr 7

Zamawiający, w SWZ rozdział XIV, w Ogłoszeniu rozdział II.2.5) i w Formularzu ofertowym termin płatności za fakturę określił jako kryterium oceny ofert a w Projekcie umowy, w paragrafie 9 punkt 5 umieścił zapis: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 28 dni od daty wystawienia faktury...”

Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie tych zapisów i dokonanie stosownych korekt?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ujednolicił zapis i dokonał stosownej korekty umowy.

 

Pytanie nr 8

Zamawiający, w SWZ rozdział VIII nie przewiduje obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W projekcie umowy umieszczony jest paragraf 10 nakładający wniesienie zabezpieczenia umowy.

Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie tych zapisów i dokonanie stosownych korekt?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ujednolicił zapisy i dokonał stosownej korekty umowy.

Pytanie nr 9

W SOPZ punkt 1 podpunkt 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów ….. w zależności od faktycznych potrzeb i ilości bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129) projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać m. in. możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Czy Zamawiający określi minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron i doda odpowiedni zapis w §11 Projektu umowy?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umowa przewiduje rozliczenie powykonawcze, w oparciu o iloczyn rzeczywiście zagospodarowanych odpadów i stawek jednostkowych dla poszczególnych kodów odpadów. Należy przyjąć, że podane ilości są ilościami minimalnymi.

 

Pytanie nr 10

Zamawiający w Projekcie umowy §7 punkt 5 umieścił zapis: „Przekazujący odpady zobowiąże Odbierającego odpady do przekazywania Prowadzącemu instalację kart przekazania odpadów niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego”.

Czy Zamawiający może określić ten zapis w następujący sposób: „Przekazujący odpady zobowiąże Odbierającego odpady do przekazywania Prowadzącemu instalację kart przekazania odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę §7 punkt 5 projektu umowy na: „Przekazujący odpady zobowiąże Odbierającego odpady do przekazywania Prowadzącemu instalację kart przekazania odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa”.

 

Pytanie nr 11

Zamawiający w Projekcie umowy §8 punkt 4 umieścił zapis: ...”Prowadzący instalację jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy przed datą ww. zdarzenia poinformować pisemnie Przekazującego odpady o możliwości przekroczenia mocy przerobowych”

Czy Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od tych zapisów?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje odstąpienia od wskazanych zapisów.

 

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający umieści na stronie prowadzonego postępowania edytowalną wersję dokumentów wymagających uzupełnienia przez Wykonawcę?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieści na stronie prowadzonego postępowania edytowalną wersję dokumentów wymagających uzupełnienia przez Wykonawcę.

 

Pytanie nr 13

Zamawiający w rozdziale III pkt 4 ppkt b SWZ wskazuje, iż Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia. W par 6 ust 9 pkt b wskazuje termin 5 dniowy na realizację tego obowiązku.

Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie tych zapisów i dokona stosownych korekt?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona korekty w tym zakresie i ujednolici zapisy.

 

Pytanie nr 14

Zamawiający w par. 11 pkt 5 wzoru umowy wskazuje możliwość naliczenia kary umownej za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 9 ust. 9 pkt b. Przedmiotowy termin został określony przez Zamawiającego w par 6 ust 9 pkt b wzoru umowy.

Czy Zamawiający dokona stosownych korekt w tym zakresie?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona korekty w tym zakresie.

 

Pytanie nr 15

Zamawiający w par 11 pkt 6 wzoru wskazuje, iż wysokość kar umownych, które może dochodzić każda ze stron nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w par §9 ust. 1 umowy.

Zgodnie z zapisami art 436 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do wskazania w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych których mogą dochodzić strony.

Czy Zamawiający dokona stosownych korekt w tym zakresie?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uznaje zapis w umowie jako prawidłowy i nie dokona korekty w tym zakresie.

 

Pytanie nr 16

Zamawiający w rozdziale X pkt 1 SWZ zapisał , iż Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.02.2022 r. W ocenie Wykonawcy termin ten upływa dnia 13.02.2022 r.

Czy Zamawiający dokona stosownych korekt w tym zakresie?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona korekty w tym zakresie.

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 16.11.2021 r. do godz. 09:00.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

UWAGA !!!

Zamieszczono sprostowanie do ogłoszenia o zamóweiniu oraz korektę SWZ wraz z umową.

 

Polska-Nekla: Usługi związane z odpadami

2021/S 220-579996

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 204-533474)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nekla
Krajowy numer identyfikacyjny: 63125809800000
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 10
Miejscowość: Nekla
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kamel
E-mail: m.kamel@gminanekla.pl
Tel.: +48 614373197
Faks: +48 614386490
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nekla.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.nekla.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Numer referencyjny: ZZ.271.17.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 204-533474

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg, o następujących kodach odpadów:

15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 opakowania ze szkła,

16 01 03 zużyte opony,

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów z materiału ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

20 01 39 tworzywa sztuczne,

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 07 odpady wielkogabarytowe,

20 01 11 odzież tekstylia.

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/02/2022
Powinno być:
Data: 13/02/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ujednolicono i dokonano korekty zapisów projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) zgodnie z SWZ. Dokumenty zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

 

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 780 696,00 zł

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 16.11.2021 r. g. 10:00

 

https://youtu.be/EV7bRmUn43I