INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.08.2021 r. odbył się w Nekielskim Ośrodku Kultury, przy ul.  Wiosny Ludów 2b, w sali widowiskowej, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. działka nr 28/8 w Barczyźnie - arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1667 ha, zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6730.24.2020 z dnia 04.06.2020 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 58.000,00 zł + VAT.
 Do przetargu na sprzedaż nieruchomości dopuszczono siedem podmiotów, brak niedopuszczonych podmiotów.
Nabywcą nieruchomości zostali: Państwo Daria i Radosław Bagrowscy, którzy zaoferowali kwotę 93.000,00 zł + VAT.