Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (8)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla (1)
        Szkoły, Przedszkola (3)
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2)
        Nekielski Ośrodek Kultury (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (17)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (2)
    Wybory i referenda (1)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (15)
        Wybory Prezydenckie 2020 (32)
    Spisy (0)
        Powszechny Spis Rolny 2020 r. (5)
        Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 (5)
    Mienie komunalne (14)
    Konsultacje społeczne (0)
        Informacje ogólne (1)
        2017 (0)
            Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych (17)
        2018 (1)
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nekla dotyczące projektu zagospodarowania dawnej siedziby wozowni na siedzibę biblioteki publicznej (3)
        2019 (5)
        2020 (5)
        2021 (3)
        2022 (1)
    Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego (0)
        Informacje ogólne (1)
        2019 (5)
        2020 (7)
        2022 (2)
    Ławnicy (0)
        Kadencja 2020-2023 (1)
    Raport o stanie gminy (0)
        Raport o stanie gminy za rok 2018 (2)
        Raport o stanie gminy za rok 2019 (2)
        Raport o stanie gminy za rok 2020 (2)
        Raport o stanie gminy za rok 2021 (2)
    Planowanie przestrzenne (3)
    Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030 (3)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
    Burmistrz (1)
    Zarządzenia (3)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla 2018-2023 (466)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla 2014-2018 (512)

Rada Miejska Gminy Nekla
    Skład osobowy Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2002-2006 (3)
            Komisje (3)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (1)
        Kadencja 2018-2023 (1)
    Uchwały (0)
        Kadencja RMGN 2002-2006 (0)
            Sesja 1 - 14.11.2002 (3)
            Sesja 2 - 21.11.2002 (5)
            Sesja 3 - 05.12.2002 (15)
            Sesja 4 - 30.12.2002 (8)
            Sesja 5 - 27.01.2003 (6)
            Sesja 6 - 27.02.2003 (26)
            Sesja 7 - 24.04.2003 (10)
            Sesja 8 - 04.06.2003 (7)
            Sesja 9 - 28.08.2003 (12)
            Sesja 10 -16.10.2003 (9)
            Sesja 11 - 27.11.2003 (11)
            Sesja 12 - 30.12.2003 (3)
            Sesja 13 - 29.01.2004 (4)
            Sesja 14 - 04.03.2004 (6)
            Sesja 15 - 30.03.2004 (3)
            Sesja 16 - 29.04.2004 (6)
            Sesja 17 - 30.06.2004 (7)
            Sesja 18 - 02.09.2004 (8)
            Sesja 19 - 30.09.2004 (7)
            Sesja 20 - 18.11.2004 (9)
            Sesja 21 - 21.12.2004 (9)
            Sesja 22 - 30.12.2004 (2)
            Sesja 23 - 03.02.2005 (9)
            Sesja 24 - 17.03.2005 (9)
            Sesja 25 - 29.04.2005 (9)
            Sesja 26 - 09.06.2005 (13)
            Sesja 28 - 21.07.2005 (3)
            Sesja 29 - 29.09.2005 (5)
            Sesja 30 - 24.11.2005 (10)
            Sesja 31 - 29.12.2005 (9)
            Sesja 32 - 16.02.2006 (8)
            Sesja 33 - 24.03.2006 (8)
            Sesja 34 - 27.04.2006 (8)
            Sesja 35 - 08.06.2006 (8)
            Sesja 36 - 24.08.2006 (7)
            Sesja 37 - 27.09.2006 (6)
            Sesja 38 - 25.10.2006 (10)
        Kadencja RMGN 2006-2010 (294)
        Kadencja RMGN 2010-2014 (317)
        Kadencja RMGN 2014-2018 (319)
        Kadencja RMGN 2018-2023 (349)
    Protokoły z sesji (0)
        Kadencja RMGN 2014-2018 (40)
        Kadencja RMGN 2018-2023 (41)
    Transmisje z sesji (1)
    Relacje audio z sesji (0)
        Kadencja RMGN 2014-2018 (23)
    Wykaz imiennych głosowań (69)
    Komisje (0)
        Relacje audio-wideo ze wspólnych posiedzeń (25)
        Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska (1)
            Protokoły (9)
            Uchwały (2)
        Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego (1)
            Protokoły (6)
            Uchwały (2)
        Komisja Rewizyjna (1)
            Protokoły (10)
            Uchwały (5)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            Protokoły (5)
            Uchwały (9)
        Protokoły wspólnych posiedzeń komisji (25)
    Interpelacje (17)
    Obwieszczenia (26)

Urząd Miasta i Gminy
    OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA (855)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Działalność lobbingowa (8)
    Dostęp do informacji publicznej (6)
    Skargi i wnioski (1)
    Nabór na stanowisko urzędnicze (22)

Oświadczenia majątkowe
    Rada Miejska Kadencja 2018-2023 (15)
    Urząd Miasta i Gminy (7)
    Jednostki organizacyjne (7)

Zamówienia publiczne
    Rejestr zawartych umów, do których nie ma obowiązku stosowania Ustawy Pzp (0)
        2021 (12)
        2020 (12)
        2019 (12)
        2018 (12)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (6)
    Ogłoszenia o zamówieniach (0)
        2022 (8)
        2021 (24)
        2020 (0)
            Aktualne (20)
            Zakończone (5)
        Archiwum (1)
            2019 (19)
            2018 (29)
            2017 (35)
            2016 (25)
            2015 (32)
            2014 (1)
            2007 (0)
            2006 (0)
    Informacje z otwarcia ofert (0)
        2022 (9)
        2021 (15)
        2020 (10)
        2019 (10)
        2018 (18)
        2017 (14)
        2016 (4)
    Ogłoszenia o wynikach postępowań (207)
    Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (3)
    Zawarte umowy (0)
        2022 (4)
        2021 (11)
        2020 (9)
        2019 (10)
        2018 (14)
        2017 (7)
            poniżej 30 tys. euro (26)
        2016 (7)
            poniżej 30 tys. euro (2)
        2015 (5)
            Udzielone zamówienia o równowartości do 30 tys. euro (9)
            Zamówienia z wolnej ręki (1)
        2014 (9)
            Zamówienia do równowartości 30 tys. euro (26)
        2013 (16)
        2012 (9)
        2011 (11)
        2010 (12)
        2009 (11)
        Przed 2009 (7)
    Zapytania ofertowe (9)

Nieruchomości - przetargi, wykazy
    Przetargi (13)
    Wykazy (10)

Petycje
    Informacja ogólna (1)
    Ustawa (1)
    Rejestr petycji (6)
    Wykaz złożonych petycji (0)
        2016 (9)
        2017 (3)
        2018 (1)
        2019 (3)
        2020 (7)
        2021 (6)
    Petycje skierowane do Rady (3)

Finanse Gminy
    Budżet (0)
        Budżet do 2018 r. (27)
        Budżet 2019 (11)
        Budżet 2020 (10)
        Budżet 2021 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu kwartalne (4)
            Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu (7)
            Bilanse (1)
            Budżet - uchwały i opinie (5)
        Budżet 2022 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu kwartalne (2)
            Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu (0)
            Bilanse (0)
            Budżet - uchwały i opinie (5)
    Wieloletnia prognoza finansowa (0)
        2019-2025 (6)
        2020-2025 (3)
        2021-2029 (4)
        2022 (4)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Baza aktów własnych (1)
    Strategia Rozwoju Gminy (1)
    Program Ochrony Środowiska (3)
    Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (2)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
        Podatki (0)
            2016 (3)
            2017 (3)
            2018 (4)
            2019 (6)
            2020 (6)
            2021 (5)
            2022 (4)
        Opłata za gospodarowanie odpadami (0)
            2016 (4)
            2017 (3)
            2019 (2)
            2020 (3)
            2021 (1)
            2022 (1)
        Działalność gospodarcza (0)
            2019 (5)
            2021 (2)
            2022 (2)
        Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (3)
        Zwrot podatku akcyzowego (0)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
        Wykaz - pomoc publiczna (0)
            2015 (0)
            2016 (0)
            2017 (0)
            2018 (5)
            2019 (6)
            2020 (6)
            2021 (5)
        Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (1)
        Wniosek o określenie lub stwierdzenie nadpłaty (1)
        Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty (1)
        Interpretacje przepisów prawa podatkowego (1)
        Wniosek o umorzenie/odroczenie/rozłożenie na raty podatku (1)
        Obowiązujące wzory deklaracji i nformacji podatkowych (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla (1)
    Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nekla (1)
    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nekla (1)
    Regulamin korzystania z sieci typu Hotspot - "WiFi4EU" - darmowego bezprzewodowego Internetu (1)

Gospodarka komunalna
    Gospodarka odpadami (0)
        Analizy (9)
        Sprawozdania (6)
        Plan Gospodarki Odpadami (1)
        Program Usuwania Azbestu (1)
        PSZOK (1)
        Harmonogramy odbioru odpadów (14)
        Deklaracje (1)
        Informacje dla mieszkańca (3)
        Akty prawne (4)
        Rejestry (0)
            Rejestr działalności regulowanej (7)
        Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (1)
        Odpady z działalności rolniczej (1)
    Jakość wody (5)

Rejestry
    Odbiór nieczystości ciekłych (1)
    Rejestr informacji o środowisku (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)

Oświata
    Dotacje oświatowe (0)
        2020 (3)
        2021 (1)
        2022 (3)
    Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Nekla (1)
    Żłobki i przedszkola prowadzone przez organ inny niż JST (1)
    Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (2)
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (4)
    Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora (0)
        2020 (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Klauzula informacyjna (1)

Dostępność
    Koordynator ds. dostępności (dane koordynatora, zarządzenie) (1)
    Informacje o urzędzie (w języku migowym i ETR) (0)
    Dostępność tłumacza języka migowego (1)
    Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (zarządzenie) (1)
    Wniosek o udostępnienie usługi (1)
    Wniosek o zapewnienie dostępności (1)
    Plan działania (2)
    Raport o stanie zapewniania dostępności (2)

Zgłaszanie nieprawidłowości
    Osoba odpowiedzialna i kanały zgłoszeń (1)
    Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowści (1)
    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij