Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) informuje się, że do końca października br. Rada Miejska Gminy Nekla wybierze ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni oraz Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu w piśmie z dnia 21 maja 2019 r. – na podstawie art. 161 § 1 ww.  ustawy wystąpił do Rady Miejskiej Gminy Nekla o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

1.       Do Sądu Rejonowego we Wrześni 2 ławników, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  

2.       Do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 1 ławnik, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany, ten kto:

1.       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.       jest nieskazitelnego charakteru;

3.       ukończył 30 lat;

4.       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.       nie przekroczył 70 lat;

6.       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7.       posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą zostać:

1.       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.       duchowni;

7.       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 § 1 ww. ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1.       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.       dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną, zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa powyżej.

Miejsce składania zgłoszeń:

Kompletne zgłoszenia spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, pokój 11 (I piętro), ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla,  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00) oraz za pośrednictwem poczty.

 

NABÓR TRWA DO DNIA 30 CZERWCA 2019 r.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyboru ławników udzielane będą pod numerem (61) 43 73 184.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika będzie do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, na BIP-ie Gminy Nekla.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Gminy Nekla po upływie terminu, czyli 30.06.2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

/-/ Karol Balicki