Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Nekla

Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Nekla

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi klientów

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nekla prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nekla:
• Rejestr instytucji kultury prowadzi:
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi klientów
Urzędu Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62 – 330 Nekla
tel.: +48 (61) 4386-011
     +48 (61) 4386-171
• Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
• Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru; 
    2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
• Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
• Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
• Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
• Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – w kasie urzędu bądź przelewem na konto
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Gmina Nekla
Nr rachunku: 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340
• Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru