ZZ.271.16.2022                                                                                          

Nekla, dnia 05.10.2022 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki, Gierłatowo i Chwałszyce, gm. Nekla (postępowanie II)

               

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Gmina Nekla informuje Wykonawców o:

 

         I.            Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIV SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk

Spółka Komandytowa

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 695 041,09 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt,  w  kryterium ceny – 60,00 pkt oraz w kryterium terminu wykonania zamówienia – 40,00 pkt.

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

1.       Transbruk Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna (ul. Polna 1B, 62-330 Nekla)

oferta uzyskała łącznie: 84,18 pkt

w kryterium ceny – 44,18 pkt oraz w kryterium terminu wykonania zamówienia – 40,00 pkt,

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                Jednocześnie Gmina Nekla informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy Pzp.

 

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza