Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXIII/285/2021 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030,
w tym trybu konsultacji,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Nekla oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030[1].

Ewentualne uwagi i propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 24 maja 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r.  o godzinie 18.00
w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wiosny Ludów 2b w Nekli.

Uwagi należy złożyć w następujący sposób:

1)      pozostawiając wypełniony i podpisany formularz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10 lub

2)      przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta
i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla lub

3)      przesyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@gminanekla.pl lub

4)      przesyłając wypełniony formularz jako załącznik do pisma ogólnego, za pośrednictwem ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /GminaNekla/skrytka lub

5)      przesyłając wypełniony formularz jako załącznik do pisma ogólnego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej https://eurzad.nekla.pl/

O terminowości decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

                                                                                         /-/ Karol Balicki[1] Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030 dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10.