SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Nekla, że w poniedziałek 23 maja 2022 r. o godz. 17:00 w Nekielskim Ośrodku Kultury, ul. Wiosny Ludów 2b, odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla VIII kadencji z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nekla na lata 2022-2032.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Nekla.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Czereśniowej w miejscowości Nekla.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nekla.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nekla.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nekla.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustanawiania służebności na nieruchomościach gminnych.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Nekla na 2022 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Nekla na 2022 r. 
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Roman Kuszak

UWAGA:  SESJE  RADY  MIEJSKIEJ  GMINY  NEKLA  SĄ  JAWNE.    

Informuje się, że sesja będzie transmitowana on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nekla.