ZZ.271.5.2022                                                                                            

Nekla, dnia 12.05.2022 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku     

               

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Gmina Nekla informuje Wykonawców o:

 

         I.            Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIV SWZ.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 537 635,62 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SWZ kryteria: ceny i terminu płatności faktury. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt,  w  kryterium ceny – 60,00 pkt oraz w kryterium terminu płatności faktury – 40,00 pkt.

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

1.       Gawstal Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Starczanowo, ul. Zachodnia 12, 62-330 Nekla)

oferta uzyskała łącznie: 84,07 pkt

w kryterium ceny – 44,07 pkt oraz w kryterium terminu płatności faktury – 40,00 pkt,

2.       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys (Pławce 5A, 63-000 Środa Wielkopolska)

oferta uzyskała łącznie: 68,79 pkt

w kryterium ceny – 28,79 pkt oraz w kryterium terminu płatności faktury – 40,00 pkt,

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                Jednocześnie Gmina Nekla informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy Pzp.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza