Ogłoszenie nr 2021/BZP 00175787/01 z dnia 2021-09-09

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.181.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Nekla

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61/43-73-197

1.5.8.) Numer faksu: 61/43-86-490

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.181.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be3a5fb-1157-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00175787/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-09 13:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelka komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/-ami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, wykonawca składa za pośrednictwem portalu dedykowanego zamówieniom publicznym, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
b) Pozostała komunikacja, tj. wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wezwania do uzupełnienia oferty/wyjaśnień, zapytania, odpowiedzi/wyjaśnienia/uzupełnienia, zawiadomienia o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania/odrzuceniu oferty odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek posiadania konta na platformie ePUAP, co skutkować będzie dostępem wykonawcy do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały określone w:
a) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,
b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem powyżej wskazanych formularzy wnosi 150MB. Preferowanym przez zamawiającego formatem danych jest format .pdf.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania: na platformę ePUAP lub na skrzynkę e-mailową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla z siedzibą w: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel. (61) 4-386-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nekla jest Pan Tomasz Powała, kontakt: adres e-mail: iod@gminanekla.pl1;
Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego (nr sprawy: ZZ.271.15.2021) pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.181.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ustawa – Pzp;
4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 421 ust. 4 ustawy – Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych2;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.271.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w złotych polskich w kwocie 2.181.174,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Okres kredytowania 8 lat, z opóźnionym terminem spłaty (spłata od 31.03.2022 r.), spłata w ratach kwartalnych, okres spłaty kredytu – począwszy od 31.03.2022 roku do dnia 31 grudnia 2029 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2029-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceni komisja przetargowa.
2. Oferta w kryterium ceny może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
3. Oferta w kryterium – skrócenia terminu uruchomienia środków może uzyskać od 0 do 40 punktów.
4. Punkty za ww. kryteria obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu uruchomienia środków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – Pzp w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
tj. posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 432 ze zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ).
2. Odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego zezwalający na wykonywanie działalności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 432 ze zm.) lub oświadczenie o jego posiadaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, tj. oferty wspólnej:
a) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, jeżeli ustanowienie pełnomocnika nie jest zawarte w umowie konsorcjum; do oferty należy dołączyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo,
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy – Pzp – dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie,
c) dokument potwierdzający spełnianie warunków łącznie, przez wykonawców składających ofertę wspólną jako konsorcjum, jednakże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 tejże ustawy, każdy z wykonawców wykazuje osobno,
d) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) wykonawca składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, która spełniać musi następujące warunki:
- zawarcie umowy na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia,
- jasne sprecyzowanie celu gospodarczego, w jakim została ona zawarta,
- wskazywanie reprezentanta (lidera) konsorcjum,
- niemożliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia,
- niemożliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy bez zgody zamawiającego,
- wszelkie rozliczenia finansowe, w tym płatności faktur, zamawiający dokonuje z liderem konsorcjum,
- z umowy wynikać musi, iż członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
1. Zmiana warunków Umowy, w tym także terminów spłaty kredytu i odsetek, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany oprocentowania kredytu i należności przeterminowanych oraz taryfy, które następują w trybie określonym w Umowie, z uwzględnieniem art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Załącznikami do Umowy są:
a) Regulamin banku,
b) Harmonogram spłaty rat kredytu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-16

 

UWAGA!!!

Załączono wersję edytowalną załączników do SWZ.

W związku z błędem w formule obliczeniowej, załączono także korektę załącznika 9a, 9b, 9c - prognozowany harmonogram spłaty kredytu.

 

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13 i 14 września 2021 r.

ZZ.271.15.2021

Nekla, dnia 16 września 2021 r.

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.181.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 13 i 14 września 2021 r. wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 24.09.2021? Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dn. 24.09.2021 r. Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dla porównania ofert przyjąć termin uruchomienia 01.10.2021r. – czy należy zachować terminy wskazane w zał. nr 9a,9b, 9c – w zależności od wyboru kryterium oceny ofert z pkt XIV pkt 4 siwz? Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulegają terminy uruchomienia kredytu będące kryterium oceny ofert wskazanym w rozdziale XIV pkt 4 SWZ, tj.:

uruchomienie środków w dniu 15.10.2021 r. skutkować będzie przyznaniem 40 punktów, uruchomienie środków w dniu 22.10.2021 r. skutkować będzie przyznaniem 20 punktów, uruchomienie środków w dniu 29.10.2021 r. skutkować będzie przyznaniem 0 punktów.

Zamawiający informuje, że w celu porównania złożonych ofert, należy przyjąć termin uruchomienia środków dnia 15.10.2021 r. Pytanie 3:

Czy Zamawiający potwierdza, iż do wyliczenia ceny należy przyjmować kalendarz rzeczywisty rok 365/366, a do obsługi umowy kredytu wyłącznie 365 dni – również w roku przestępnym? Strona 2 z 5

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny należy przyjmować kalendarz rzeczywisty rok 365/366, a do obsługi umowy kredytu wyłącznie 365 dni – również w roku przestępnym.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu następowało na podstawie pisemnej dyspozycji – składanej na wzorze wybranego banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu następowało na podstawie pisemnej dyspozycji – składanej na wzorze wybranego banku.

Pytanie 5:

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający wyraża zgodę aby kwota do której Zamawiający poddaje się egzekucji stanowiła dwukrotność kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. Projekt umowy (§ 3 ust. 4 umowy) przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu wekslem in blanco.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie powiadomień m.in. o zmianie oprocentowania, o odsetkach, drogą elektroniczną na konkretny, wskazany przez Zamawiającego adres/y e-mail wskazany w umowie kredytu oraz dodanie odpowiedniego zapisu w w/w kwestii w docelowej umowie kredytu?

Ewentualnie, czy Zamawiający pokrywać będzie koszty powiadomień, o których mowa w umowie kredytu § 5 ust.6, §6 ust 8 zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie powiadomień m.in. o zmianie oprocentowania, o odsetkach, drogą elektroniczną na konkretny, wskazany przez Zamawiającego adres/y e-mail wskazany w umowie kredytu oraz dodanie odpowiedniego zapisu w w/w kwestii w docelowej umowie kredytu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki WIBOR 3 ustalanej na okres 3 miesięcy z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązującej od 1. dnia następnego kwartału, jeżeli nie – prośba o wskazanie od kiedy ma obowiązywać stawka WIBOR 3M wskazana w umowie kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwestia dotycząca stawki WIBOR jest uregulowana precyzyjnie w § 5 ust.1 projektu umowy. Strona 3 z 5

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu w umowie kredytu: „Zmiana stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w 3 miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o stawkę publikowaną na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a (…) z ostatniego dnia roboczym kwartału, obowiązującej od 1. dnia następnego kwartału (stawka bazowa) powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że w przypadku ujemnej wartości stawki bazowej do obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę bazową równą 0,00%?

Odpowiedź:

Odpowiedzi w zakresie stawki WIBOR udzielono odpowiadając na pytanie nr 7.

Pytanie 9:

Wz zawartym w umowie kredytu zastrzeżeniem dot. możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania (§6 ust 6) czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu zapisu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, określone w ust.4 ust 5 mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz pozytywną opinią RIO, złożonych najpóźniej na 20 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu i zaakceptowany przez bank. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w drodze aneksu do umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 10:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

? wartośćzobowiąania ogółm wedłg tytułó dłżych (w tys. PLN),

? wartośćnominalna wymagalnych zobowiąańz tytuł poręzeńi gwarancji (w tys. PLN),

? wartośćnominalna niewymagalnych zobowiąańz tytuł poręzeńi gwarancji (w tys. PLN),

? wartośćkredytó i pożczek zwiąanych z realizacjąprogramó i projektó finansowanych z udziałm śodkó, o któych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżtu pańtwa (w tys. PLN),

? wartośćkredytó i pożczek zwiąanych z realizacjąprogramó i projektó finansowanych z udziałm śodkó, o któych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źóeł(w tys. PLN)?

Odpowiedź

Zamawiająy przekazuje nastęująe informacje:

? wartośćzobowiąania ogółm wedłg tytułó dłżych (w tys. PLN): 10.036.824,00,

? wartośćnominalna wymagalnych zobowiąańz tytuł poręzeńi gwarancji (w tys. PLN): 0,00,

? wartośćnominalna niewymagalnych zobowiąańz tytuł poręzeńi gwarancji (w tys. PLN): 0,00,

Strona 4 z 5

? wartośćkredytó i pożczek zwiąanych z realizacjąprogramó i projektó finansowanych z udziałm śodkó, o któych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżtu pańtwa (w tys. PLN): 0,00,

? wartośćkredytó i pożczek zwiąanych z realizacjąprogramó i projektó finansowanych z udziałm śodkó, o któych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źóeł(w tys. PLN): 0,00.

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłązeńdla wskaźika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłązeńzwiąanych z ustawąCOVID-owąlub innych), niewykazywanych jako wyłązenia w typowych pozycjach WPF.

W przypadku wystąienia takich wyłązeńprosimy o ich szczegółwe wyspecyfikowanie:

1) Prosimy o podanie przyczyny wyłązenia;

2) Prosimy o wskazanie wyłązenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierónośi, licznik/mianownik:

a) Prosimy o podanie kwoty wyłązenia w planie na rok bieżąy,

b) Prosimy o podanie kwoty wyłązenia w planie na rok bieżąy +1,

c) Prosimy o podanie kwoty wyłązenia w planie na rok bieżąy +2,

d) Prosimy o podanie kwoty wyłązenia w planie na rok bieżąy +3,

e) Prosimy o podanie kwoty wyłązenia w planie na rok bieżąy +4,

f) Prosimy o podanie kwoty wyłązenia w planie na rok bieżąy +5?

Odpowiedź

Zamawiająy informuje, ż przedmiotowe wyłązenia nie wystęują

Pytanie 12:

Prosimy o udostepnienie projektu umowy kredytu w wersji edytowalnej (Word).

Odpowiedź

Zamawiająy informuje, ż nie wyraż zgody na udostęnienie umowy w wersji edytowalnej.

Pytanie 13:

Czy Zamawiająy dopuszcza uzupełienie wzoru umowy kredytu o zapisy banku w zakresie tzw. Planu awaryjnego na wypadek zaprzestania notowania stawki referencyjnej (WIBOR 3M), w formie załąznika do umowy?

Odpowiedź

Zamawiająy informuje, ż w przypadku zaprzestania notowania stawki WIBOR, należłby takąsytuacjęuznaćza wystąienie sił wyżzej, któa na podstawie §15 umowy uzasadnia wprowadzenie aneksem planu awaryjnego.

Pytanie 14:

W załązniku nr 7 do SWZ w par.4 pkt.2 umowy brzmi: „Bank udziela karencji w spłcie kredytu do dnia 31.03.2022r. Kredytobiorca zobowiąuje siędo spłty kredytu po upłwie karencji”, a powinien Strona 5 z 5

brzmieć „Bank udziela karencji w spłcie kredytu do dnia 30.03.2022r. Kredytobiorca zobowiąuje siędo spłaty kredytu po upłwie karencji”, ponieważdnia 31.03.2022r. przypada płta pierwszej raty kredytu.

Odpowiedź

Zamawiająy informuje, ż dokonałzmiany zapisó umowy w powyżzym zakresie.

Pytanie 15:

Par.4 pkt. 3 brzmi: „Kredyt bęzie płtny w 33 (trzydziestu trzech) ratach kwartalnych”, a powinien brzmieć „Kredyt bęzie płtny w 32 (trzydziestu dwóh) ratach kwartalnych” ponieważjest 31 rat po 68.250,00 złi 1 rata po 65.424,00 zł

Odpowiedź

Zamawiająy informuje, ż dokonałzmiany zapisó umowy w powyżzym zakresie.

Jednocześie informuję ż termin skłdania ofert został wydłżny do 24.09.2021 r. do godz. 09:00.

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastęca Burmistrza

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że dokonał zamiany ogłoszenia o zamówienia w następującym zakresie:

1. W pkt III.2c SWZ zmienione: Zamawiający zastrzega, że kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo, tj. postawiony do dyspozycji Zamawiającego będzie najpóźniej w dniu 29.10.2021 roku. Środki kredytowe zostaną wykorzystane do dnia 31.12.2021 r.

2. W pkt IV.1 SWZ zmieniono: Zamawiający zastrzega, że kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo, tj. postawiony do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej w dniu 29.10.2021 roku. Środki kredytowe zostaną wykorzystane do dnia 31.12.2021 r.

3. W pkt X.1 SWZ zmieniono: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.10.2021 r.

4. W pkt XII.8 SWZ zmieniono: Wykonawca składa ofertę do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.09.2021 r. do godz. 09:00.

5. W pkt XII.11 SWZ zmieniono: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Referacie zamówień publicznych, inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i dróg Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube pod linkiem z transmisją na żywo podanym w Biuletynie Informacji Publicznej bezpośrednio przed procesem otwarcia ofert, tj. http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce zamówienia publiczne.

6. W pkt XIV.4 SWZ zmieniono: Oferta w kryterium skrócenia terminu uruchomienia środków może uzyskać od 0 do 40 punktów (C2), według następującego schematu:

uruchomienie środków w dniu 15.10.2021 r. skutkować będzie przyznaniem 40 punktów,

uruchomienie środków w dniu 22.10.2021 r. skutkować będzie przyznaniem 20 punktów,

uruchomienie środków w dniu 29.10.2021 r. skutkować będzie przyznaniem 0 punktów.

7. Dokonano korekty zapisów umowy - załącznik nr 7 do SWZ - zmieniony załącznik zamieszczono na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/.

 

Zamawiający zamieszcza również skorygowany załącznik nr 9 - prognozowany harmonogram spłaty kredytu.

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.09.2021 r.

 

ZZ.271.15.2021

Nekla, dnia 20 września 2021 r.

 

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.181.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 17.09.2021 r. wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Prosimy o informację o aktualnych zobowiązywaniach Zamawiającego z tytułu: zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych (wraz z harmonogramem ich spłat w układzie rocznym).

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz aktualnych zobowiązań Gminy Nekla z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych został zamieszczony na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/, wraz z ogłoszeniem o zamówienia w dn. 09.09.2021 r. Natomiast harmonogram spłat przedstawia kolumna 5.1 załącznika nr 1 do WPF.

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 24.09.2021 r. do godz. 09:00.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 360 000,00 zł

 

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 24.09.2021 r. g. 10:00

 

https://youtu.be/PdfsiBPmnZY