BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych nieruchomości
gruntowych, położonych w gminie Nekla

1. działka nr 28/7 – położona w Barczyźnie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1547 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Klasyfikacja gruntów: grunty orne RV – 0,0557 ha,  grunty orne RVI – 0,0990 ha.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, w części pod obszary zalesień i korytarzy ekologicznych. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.25.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 67.000,00 zł. + VAT.
            Wadium wynosi: 4.000,00 zł.
                                  
Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:00  w siedzibie Nekielskiego Ośrodka Kultury ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, sala widowiskowa.

2. działka nr 163/17 – położona w Podstolicach, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1893 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Klasyfikacja gruntów: grunty orne RIVb – 0,0642 ha,  pastwiska PsV – 0,0578 ha, nieużytki N – 0,0673 ha.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2016 r., ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 71.000,00 zł. + VAT.
            Wadium wynosi: 4.000,00 zł.
                                  
Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Nekielskiego Ośrodka Kultury ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, sala widowiskowa.

3. działka nr 163/18 – położona w Podstolicach, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1259 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Klasyfikacja gruntów: grunty orne RIVb – 0,0855 ha,  pastwiska PsV – 0,0379 ha, nieużytki N – 0,0025 ha.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2016 r., ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 69.000,00 zł. + VAT.
            Wadium wynosi: 4.000,00 zł.
                                  
Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Nekielskiego Ośrodka Kultury ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, sala widowiskowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 22.09.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:  
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo
z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - p. Martyna Kostrzewska