WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZORGANIZOWAĆ PRZETARGI NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości będących własnością Gminy Nekla:

1. działka nr 163/17 – położona w Podstolicach, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1893 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Podstolicach, działka o nr ewid. 28/3 i 28/2 i część drogi nr ewid. 29, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego, nr 178, poz. 4157 z dnia 22.11.2006 r.
Zgodnie z nim ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 71.000,00 zł + VAT,

2. działka nr 163/18 – położona w Podstolicach, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1259 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Podstolicach, działka o nr ewid. 28/3 i 28/2 i część drogi nr ewid. 29, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego, nr 178, poz. 4157 z dnia 22.11.2006 r.
Zgodnie z nim ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 69.000,00 zł + VAT


Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze zbycia ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną sprzedane w trybie przetargu.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Martyna Kostrzewska.