Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049052/01 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne

Roboty budowlane

Utworzenie miejsca rekreacji w Barczyźnie, dz. nr 40/1 (Zapytanie II)

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Nekla

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61 43-73-197

1.4.8.) Numer faksu: 61 43-86-490

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049052/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 15:30

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Utworzenie miejsca rekreacji w Barczyźnie, dz. nr 40/1 (Zapytanie II)

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Barczyźnie, w skład którego wchodzą elementy zabawowe placu zabaw, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), grill ogrodowy, lampa solarna, piłkochwyty i ogrodzenie placu zabawowego. Urządzenia placu zabaw montowane będą na istniejącej, specjalnie przygotowanej nawierzchni z piasku o wymiarach 15x15 m. Wykonawca zaproponuje kolorystykę urządzeń, celem zaakceptowania przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu mapę inwentaryzacyjną powykonawczą, która musi być przyjęta przez PODGiK.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-05-14 14:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie – zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie miejsca rekreacji i wypoczynku i/lub placu zabaw, której wartość wyniosła minimum 55 000,00 zł brutto wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z Formularzem ofertowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Natomiast kalkulację kosztów poszczególnych elementów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonawca wskazuje w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Wszystkie urządzenia rekreacyjnozabawowe, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, grill), lampa solarna, ogrodzenie, piłkochwyt powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i/lub należy przedstawić deklarację właściwości użytkowych produktu. Certyfikaty i/lub deklaracje właściwości użytkowych produktu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty i/lub deklaracje właściwości użytkowych produktu muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, grill), lampy solarnej, ogrodzenia, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się m.in. wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-zabawowe, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, grill), lampę solarną, ogrodzenie, piłkochwyt niż wskazano w zapytaniu ofertowym.

2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca składa ofertę, tj. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem), i/lub w elektronicznej kopii dokumentu (podpisana własnoręcznie i zeskanowana oferta), na adres e-mail: m.kamel@gminanekla.pl w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godziny 14:00.

3. OCENA OFERTY: Oferta oceniona zostanie na podstawie kryterium ceny - 100%.

4. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 i obowiązkiem jego rozliczenia przez zamawiającego, wykonanie zamówienia ustala się do dnia 21 czerwca 2021 r.

5. Dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania - http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ .

 

 

Nekla, dnia 14 maja 2021 r.

ZZ.271.9.2021

Informacja o złożonych ofertach

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Utworzenie miejsca rekreacji w Barczyźnie, dz. nr 40/1 (Zapytanie II)

 

1.      Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego zabezpieczył kwotę: 73 095,81 zł brutto.

2.      Do upływu terminu składania ofert wpłynęła: 1 oferta.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Józef Kozłowski

Tychowo 16

76-100 Sławno

72 902,10 zł

 

 

 

Nekla, dnia 26 maja 2021 r.

ZZ.271.9.2021

 

Informacja

o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dotycząca zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp)

 

 

                Gmina Nekla informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.

 

Utworzenie miejsca rekreacji w Barczyźnie, dz. nr 40/1 (zapytanie II)

 

Wybrana została oferta złożona przez:

 

Józef Kozłowski

Tychowo 16

76-100 Sławno

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 72 902,10 zł brutto

terminem wykonania zamówienia: do dnia 21 czerwca 2021 r.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

 

 

                                                                                                                                                            z up. Burmistrza

                                                                                                                                                            Anna Mizgajska

                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza