Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044748/01 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach

Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Nekla

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61/43-73-197

1.5.8.) Numer faksu: 61/43-86-490

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-196c95b7-a9a0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044748/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 13:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004048/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 budowa dróg na terenie gminy Nekla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelka komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/-ami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

a. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, wykonawca składa za pośrednictwem portalu dedykowanego zamówieniom publicznym, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.

b. Pozostała komunikacja, tj. wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wezwania do uzupełnienia oferty/wyjaśnień, zapytania, odpowiedzi/wyjaśnienia/uzupełnienia, zawiadomienia o wyborze oferty/unieważnieniu postepowania/odrzuceniu oferty odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek posiadania konta na platformie ePUAP, co skutkować będzie dostępem wykonawcy do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały określone w:

a) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,

b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem powyżej wskazanych formularzy wnosi 150MB. Preferowanym przez zamawiającego formatem danych jest format .pdf.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania: na platformę ePUAP lub na skrzynkę e-mailową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla z siedzibą w: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel. (61) 4-386-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nekla jest Pan Tomasz Powała, kontakt: adres e-mail: iod@gminanekla.pl1;Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego (nr sprawy: ZZ.271.8.2021) pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla, prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ustawa – Pzp;4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 421 ust. 4 ustawy – Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – Pzp;6) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) posiada Pani/Pan/Państwo:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostęu do danych osobowych Pani/Pana/Pańtwa dotycząych;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Pańtwa danych osobowych2;? na podstawie art. 18 RODO prawo żąania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżniem przypadkó, o któych mowa w art. 18 ust. 2 RODO3; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzęu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Pańtwo, ż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Pańtwa dotycząych narusza przepisy RODO;8) nie przysłguje Pani/Panu/Pańtwu:a) w zwiąku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o któym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawąprawnąprzetwarzania Pani/Pana/Pańtwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.1Wyjaśienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzająego istnieje obowiąek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.2Wyjaśienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moż skutkowaćzmianąwyniku postęowania o udzielenie zamóienia publicznego ani zmianąpostanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą–Pzp oraz nie moż naruszaćintegralnośi protokoł oraz jego załąznikó.3Wyjaśienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śodkó ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waże wzglęy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pańtwa człnkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nekla w miejscowościach Racławki i Gierłatowo.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę drogi gminnej w Racławkach o długości 233 m i szerokości 4 m: a) geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego i punktów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowanej drogi,

b) karczowanie krzaków i samosiejek z uporządkowaniem terenu,

c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humusu grubości 40 cm z odwozem,

d) wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe,

e) wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni,

f) oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,

g) oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

h) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2,

i) podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 – gr. 15 cm,

j) podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 8 cm,

k) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm pod jezdnię,

l) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm na szerokość 0,75 m,

2.2. Budowę drogi gminnej w Gierłatowie o długości 360 m i szerokości 4 m:

a) geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego i punktów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowanej drogi,

b) karczowanie krzaków i samosiejek z uporządkowaniem terenu,

c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humusu grub. 30 cm z odwozem,

d) wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni,

e) oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,

f) oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

g) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2,

h) podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 – grub. 15 cm,

i) podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grub. 8 cm,

j) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 5 cm pod jezdnię,

k) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm na szerokości 0,75 m,

2.3. Inwentaryzację powykonawczą wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia (dwie lokalizacje).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert:

1. Oferty oceni komisja przetargowa.

2. Oferta w kryterium - ceny może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

3. Oferta w kryterium - termin wykonania zamówienia może uzyskaćod 0 do 40 punktów .

4. Punkty za ww. kryteria obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc poprzecinku.

5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – Pzp w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę polegającą na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi, której wartość wyniosła minimum 300 000 zł brutto wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – w przypadku spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze wspólników.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie składa każdy ze wspólników oraz spółka cywilna.

3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie składa każdy ze wspólników oraz spółka cywilna.

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w przypadku spółki cywilnej wpis do CEIDG składa każdy ze wspólników z osobna.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, tj. oferty wspólnej: a) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, jeżeli ustanowienie pełnomocnika nie jest zawarte w umowie konsorcjum; do oferty należy dołączyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp – dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie, c) dokument potwierdzający spełnianie warunków łącznie, przez wykonawców składających ofertę wspólną jako konsorcjum, jednakże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 tejże ustawy, każdy z wykonawców wykazuje osobno, d) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) wykonawca składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, która spełniać musi następujące warunki: - zawarcie umowy na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji; w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy, - jasne sprecyzowanie celu gospodarczego, w jakim została ona zawarta,- wskazywanie reprezentanta (lidera) konsorcjum, - niemożliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi,- niemożliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy bez zgody zamawiającego, - wszelkie rozliczenia finansowe, w tym płatności faktur, zamawiający dokonuje z liderem konsorcjum, - z umowy wynikać musi, iż członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą – Pzp. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 tejże ustawy.

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

2. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie i na następujących warunkach: a. Dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, nie więcej niż o 50% pierwotnie ustalonego zakresu przedmiotu zamówienia. Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w wyniku dokonanego obmiaru robót. W takim przypadku przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, b. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – zmiana zakresu przedmiotu zamówienia lub zmiana wynagrodzenia, c. zmiana treści umowy w związku z panującą sytuacją epidemiczną lub zmianami obowiązującego prawa – zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia lub zmiana wynagrodzenia, d. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, - przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do jej zakończenia i wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty. - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu, e. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp., - zmiany w zakresie płatności – wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wnosi wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2. W myśl art. 449 ust. 2 ustawy – Pzp, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach w oparciu o art. 450 ust. 1 ustawy – Pzp:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, Oddział w Nekli, nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 z dopiskiem „zabezpieczenie umowy – budowa dróg w Racławkach i Gierłatowie”.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W myśl art. 450 ust. 4 ustawy – Pzp, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.7. Zamawiający zwróci 70% kwoty, o której mowa w rozdziale VIII pkt 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane, natomiast 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

 

UWAGA !!!

Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.05.2021 r.

ZZ.271.8.2021

Nekla, dnia 6 maja 2021 r.

 

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami w odpowiedzi na wiadomość e-mailową, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 04.05.2021 r.:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o załączenie do przetargu "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo" w wersji edytowalnej WORD formularza ofertowego oraz wszystkich niezbędnych oświadczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wersja edytowalna załączników, w tym formularz ofertowy, do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne przy ogłoszeniu niniejszego zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 17.05.2021 r. do godz. 10:00.

 

UWAGA!!!

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.05.2021 r.

 

ZZ.271.8.2021

Nekla, dnia 11 maja 2021 r.

 

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 06.05.2021 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy oraz poboczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie ze SSTWiOR, nie dopuszcza stosowania kruszyw wapiennych.

 

Pytanie 2:

Jakie KR należy zastosować dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70?

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że warstwy bitumiczne powinny spełniać wymagania dla kategorii ruchu KR1-2 zgodnie z załączonymi SSTWiOR.

 

Pytanie 3:

Czy do pozycji „Karczowanie krzaków i samosiejek z uporządkowaniem terenu” należy również dodać koszt wywozu materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 9.2 SSTWiOR o nr D-01.02.01 cena wykonania robót obejmuje również koszty transportu.

 

Pytanie 4:

Jakiej frakcji kruszywa należy zastosować do wykonania poboczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania poboczy należy zastosować mieszankę KŁSM 0/31,5 mm.

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 17.05.2021 r. do godz. 10:00.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 17.05.2021 r. g. 11:00

https://www.youtube.com/watch?v=iCT2PhK5HQM

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 232 420,65 zł