Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041633/01 z dnia 2021-04-27

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne

Roboty budowlane

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

(montaż lampy solarnej)

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Nekla

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61/43-73-197

1.4.8.) Numer faksu: 61/43-86-490

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041633/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-27 14:20

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2 (montaż lampy solarnej)

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie w skład którego wchodzi lampa solarna. Lampa zostanie zamontowane na nawierzchni trawiastej, którą należy odtworzyć po wykonaniu robót. Wykonawca zaproponuje kolorystykę urządzeń, celem akceptacji przez Zamawiającego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-05-05 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie – zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał robotę budowlaną polegającą na montażu lampy solarnej o zbliżonych parametrach do lampy wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z Formularzem ofertowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Natomiast kalkulację kosztów poszczególnych elementów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonawca wskazuje w kosztorysie ofertowymstanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Dla lampy solarnej należy przedstawić deklaracje właściwości użytkowych produktu. Deklaracje właściwości użytkowych produktu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Deklaracje właściwości użytkowych produktu muszą dotyczyć poszczególnych elementów, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na lampę solarną niż wskazano w zapytaniu ofertowym.

2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca składa ofertę, tj. wypełniony ipodpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem), na adres e-mail: m.kamel@gminanekla.pl.

3. OCENA OFERTY: Oferta oceniona zostanie na podstawie kryterium ceny - 100%.

4. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 i obowiązkiem jego rozliczenia przez zamawiającego, wykonanie zamówieniaustala się do dnia 18 czerwca 2021 r.

5. Dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania - http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ .

 

Nekla, dnia 5 maja 2021 r.

ZZ.271.7.2021

Informacja o złożonych ofertach

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

(montaż lampy solarnej)

 

1.       Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego w zakresie montażu lampy solarnej zabezpieczył kwotę: 10 000,00 zł brutto.

2.       Do upływu terminu składania ofert wpłynęły: 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Wykonawstwo Nadzory Projekty Paweł Linkowski

Wełnica, os. Letnie 55

62-200 Gniezno

11 685,00 zł

2.

Ekosolary Ireneusz Jóźwik

al. Wojska Polskiego 46/5

62-800 Kalisz

9 730,00 zł

 

 

ZZ.271.7.2021

Nekla, dnia 12 maja 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

 

Gmina Nekla zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

 

„Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. nr 22/2”

(montaż lampy solarnej)

 

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty złożone zostały w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym – brak podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego pod złożoną ofertą.

                W związku z powyższym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza