Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041527/01 z dnia 2021-04-27

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne

Roboty budowlane

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

(wyposażenie placu zabawowego i placu sprawnościowego)

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Nekla

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61/43-73-197

1.4.8.) Numer faksu: 61/43-86-490

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041527/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-27 13:41

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2 (wyposażenie placu zabawowego i placu sprawnościowego)

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie w skład którego wchodzą: elementy zabawowe placu zabaw, urządzenia strefy fitness i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Urządzenia placu zabaw montowane będą na istniejącej, specjalnie przygotowanej  nawierzchni z piasku o wymiarach 10x10 m. Natomiast urządzenia fitness oraz pozostałe wyposażenie miejsca rekreacji (ławki i kosze na śmieci) zostanie zamontowane na nawierzchni trawiastej, którą należy odtworzyć po wykonaniu robót. Wykonawca zaproponuje kolorystykę urządzeń, celem akceptacji przez Zamawiającego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-05-05 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie – zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie miejsca rekreacji i wypoczynku w skład którego wchodził plac zabaw i/lub urządzenia fitness, której wartość wyniosła minimum 25 000,00 zł brutto wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z Formularzem ofertowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Natomiast kalkulację kosztów poszczególnych elementów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonawca wskazuje w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Wszystkie urządzenia rekreacyjnozabawowe, fitness, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i/lub należy przedstawić deklarację właściwości użytkowych produktu. Certyfikaty i/lub deklaracje właściwości użytkowych produktu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty i/lub deklaracje właściwości użytkowych produktu muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia ofertowanych urządzeń, w których powinny znajdować się m.in. wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-zabawowe, fitness, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) niż wskazano w zapytaniu ofertowym.

2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca składa ofertę, tj. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem), na adres e-mail: m.kamel@gminanekla.pl.

3. OCENA OFERTY: Oferta oceniona zostanie na podstawie kryterium ceny - 100%.

4. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 i obowiązkiem jego rozliczenia przez zamawiającego, wykonanie zamówienia ustala się do dnia 18 czerwca 2021 r.

5. Dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania - http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ .

 

 

ZZ.271.7.2021                                                                                                    

Nekla, dnia 04.05.2021 r.

 

WYJAŚNIENIA

do zapytania ofertowego na:

 „Budowę miejsca rekreacji i  wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

(wyposażenie placu zabawowego i placu sprawnościowego)”

(dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp)

 

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do tut. Urzędu poprzez pocztę elektroniczną w dn. 04.05.2021 r., Gmina Nekla przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zjeżdżalni o wymiarach:

Długość 3,13 m, szerokość 0,99 m, wysokość: 3,57 m. Wysokość swobodnego upadku: 1,5 m. Konstrukcja wykonana z drewna klejonego 12x8 cm?

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kiwaka typu konik o wysokości 0,9 m zamiast 0,8 m?

 

Odpowiedź do pytań 1 i 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie zjeżdżalni o konstrukcji z drewna klejonego 12x8 cm o wskazanych wymiarach: długość 3,13 m, szerokość 0,99 m, wysokość: 3,57 m, wysokość swobodnego upadku: 1,5 m, oraz kiwaka typu konik o wysokości 0,9 m, pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia dopasują się wielkością do strefy placu zabaw o wymiarach 10,0 x 10,0 m (Plan sytuacyjny w załączeniu).

 

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Orbitreka o wymiarach:

Długość: 2,03 m, szerokość 0,55 m oraz strefie bezpieczeństwa: 5,63 x 4,15 m?

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Kół Tai-Chi o wymiarach:

Długość: 1,62 m, szerokość 0,98 m oraz strefie bezpieczeństwa: 5,22 x 4,58 m?

 

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Wioślarza o wymiarach:

Długość: 1,31 m, szerokość 0,85 m oraz strefie bezpieczeństwa: 4,91 x 4,45 m?

 

Odpowiedź do pytań 3,4 i 5:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie: Orbitreka o wymiarach: długość: 2,03 m, szerokość 0,55 m oraz strefie bezpieczeństwa: 5,63 x 4,15 m; Kół Tai-Chi o wymiarach: długość: 1,62 m, szerokość 0,98 m oraz strefie bezpieczeństwa: 5,22 x 4,58 m; Wioślarza o wymiarach: długość: 1,31 m, szerokość 0,85 m oraz strefie bezpieczeństwa: 4,91 x 4,45 m, pod warunkiem, że zaproponowane urządzanie dopasują się wielkością do strefy fitness o wymiarach około 13,0 x 5,0 m (Plan sytuacyjny w załączeniu).

 

 

Z poważaniem

Karol Balicki

Burmistrz

 

Nekla, dnia 5 maja 2021 r.

ZZ.271.7.2021

Informacja o złożonych ofertach

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

(wyposażenie placu zabawowego i placu sprawnościowego)

 

1.       Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego w zakresie wyposażenia placu zabawowego i placu sprawnościowego zabezpieczył kwotę: 31 106,70 zł brutto.

2.       Do upływu terminu składania ofert wpłynęło: 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

WIMED Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Tarnowska 48

33-170 Tuchów

36 900,00 zł

2.

ARCHIFORMACJA Sp. z o. o.

ul. R. Dmowskiego 22

63-000 Środa Wielkopolska

35 800,00 zł

3.

Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota

Gola Wąsoska 1A

56-210 Wąsosz

43 099,20 zł

4.

Józef Kozłowski

Tychowo 16

76-100 Sławno

28 905,00 zł

5.

Argon Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

32 595,00 zł

6.

HERKULES Ryszard Syska

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

32 292,48 zł

7.

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

24 390,90 zł

8.

Fit Park Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

26 334,30 zł

9.

PLACE ZABAW Sp. z o. o.

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 129

62-006 Kobylnica

40 447,32 zł

 

 

Nekla, dnia 8 czerwca 2021 r.

ZZ.271.7.2021

 

Informacja

o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dotycząca zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp)

 

                Gmina Nekla informuje jednocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.

 

Budowy miejsca rekreacji i  wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

(wyposażenie placu zabawowego i placu sprawnościowego – zapytanie II)

 

Wybrana została oferta złożona przez:

 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 24 390,90 zł brutto

terminem wykonania zamówienia: do dnia 18 czerwca 2021 r.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

                W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli również:

1.    WIMED Sp. z o. o. Sp. k.      (ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów) – cena oferty: 36 900,00 zł,

2.    ARCHIFORMACJA Sp. z o. o. (ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wielkopolska) – cena oferty: 35 800,00 zł,

3.    Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota (Gola Wąsoska 1A, 56-210 Wąsosz) – cena oferty: 43 099,20 zł,

4.    Józef Kozłowski (Tychowo 16, 76-100 Sławno) – cena oferty: 28 905,00 zł,

5.    Argon Klaudiusz Półtorak (ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl) – cena oferty: 32 595,00 zł,

6.    HERKULES Ryszard Syska (ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów) – cena oferty: 32 292,48 zł,

7.    Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. (ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń) – cena oferty: 26 334,30 zł,

8.    PLACE ZABAW Sp. z o. o. (Bogucin, ul. Gnieźnieńska 129, 62-006 Kobylnica) – cena oferty: 40 447,32 zł.

 

                                                                                                                                                                             z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                             Anna Mizgajska

                                                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza