Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031863/01 z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne

Roboty budowlane

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Nekla

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61/43-73-197

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031863/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-13 15:03

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. 22/2

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie w skład którego wchodzą: elementy zabawowe placu zabaw, urządzenia strefy fitness, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wiata/altana, grill ogrodowy, lampa solarna i ogrodzenie panelowe. Urządzenia placu zabaw montowane będą na istniejącej, specjalnie przygotowanej nawierzchni z piasku o wymiarach 10x10 m. Natomiast urządzenia fitness oraz pozostałe wyposażenie miejsca rekreacji zostanie zamontowane na nawierzchni trawiastej, którą należy odtworzyć po wykonaniu robót. Wykonawca zaproponuje kolorystykę urządzeń, celem akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu mapę inwentaryzacyjną powykonawczą, która musi być przyjęta przez PODGiK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-04-21 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie – zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie miejsca rekreacji i wypoczynku i/lub placu zabaw, której wartość wyniosła minimum 45 000,00 zł brutto wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z Formularzem ofertowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Natomiast kalkulację kosztów poszczególnych elementów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonawca wskazuje w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę, tj. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem), na adres e-mail: m.kamel@gminanekla.pl.

3. OCENA OFERTY

Oferta oceniona zostanie na podstawie kryterium ceny - 100%.

4. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 i obowiązkiem jego rozliczenia przez zamawiającego, wykonanie zamówienia ustala się do dnia 11 czerwca 2021 r.

5. Dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania - http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

 

UWAGA!!!

Wszystkie urządzenia rekreacyjno – zabawowe, urządzenia strefy fitness, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, grill), lampa solarna powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno – zabawowych, urządzeń strefy fitness, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, grill), lampy solarnej, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia ofertowanych urządzeń, w których powinny znajdować się m.in. wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno – zabawowe, urządzenia strefy fitness, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, grill), lampę solarną, wiatę/altanę i ogrodzenie panelowe niż wskazano w zapytaniu ofertowym.

 

 

UWAGA !!! (z dn. 20.04.2021 r.)

W związku z powzięciem informacji o niezgodności parametrów lampy solarnej wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, Gmina Nekla informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

Jednocześnie zamawiający informuje, że korekta opisu lampy solarnej zostanie opublikowana na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

 

Korekta opisu przedmiotu zamóweinia z dn. 21.04.2021 r.

Gmina Nekla przekazuje skorygowany opis lampy solarnej.

Lampa solarna z fundamentem:

- montaż na słupie stalowym 6-7m;

- oprawa LED min 50W, strumień świetlny min. 9500 lm;

- żywotność LED >10 000h;

- temperatura barwowa 4000K;

- panel solarny obracany, moc max 135W;

- autonomia pracy do 7 dni;

- praca w zakresach temperatur -20 +60 stopni Celsjusza;

- system zdalnego sterowania - pilot.

Panel solarny obracany - ma mieć możliwość ustawiania/sterowania ręcznego.

 

Nekla, dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp)

 

Gmina Nekla zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

 

„Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. nr 22/2”

 

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu wpłynęły 4 oferty, których ceny przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, dlatego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione.

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza