WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZORGANIZOWAĆ PRZETARG NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI:

1. działka nr 106/18 – położona w Zasutowie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3, powierzchnia 0,6266 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00034661/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla                  z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia
27 stycznia 2011 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 285.000,00 zł

Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną sprzedane w trybie przetargowym.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Marek Gibowski.