WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W UŻYCZENIE:

część nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

1. działka nr 22/3– położona w Gąsiorowie, o pow. łącznej 0,1640 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00026958/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

 Uwaga: Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 186 – P. Marek Gibowski.