WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZORGANIZOWAĆ PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

1. działka nr 28/6 – położona w Barczyźnie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1778 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6730.26.2020 z dnia 04.06.2020 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 77.000,00 zł + VAT,

2. działka nr 28/7 – położona w Barczyźnie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1547 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6730.25.2020 z dnia 04.06.2020 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 67.000,00 zł + VAT,

3. działka nr 28/8 – położona w Barczyźnie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1667 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6730.24.2020 z dnia 04.06.2020 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 72.000,00 zł + VAT,

Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną sprzedane w trybie przetargowym.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Marek Gibowski.


Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  14.10.2020 r.
- zdjęto dnia  09.11.2020 r.