Zgodnie z zarządzeniem nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 17 września 2020 r. w dniach od 23.09.2020 r. do 07.10.2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic w miejscowości Starczanowo.   
Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania ankietowego badającego opinię mieszkańców.
Ankieta konsultacyjne będzie do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla oraz BIP-ie Gminy Nekla. 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Nekla.
Ankiety można będzie składać:
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla,
2. pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu (decyduje data wpływu),
3. pocztą elektroniczną (podpisany skan).