Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nekla.
Konsultacje odbędą się w okresie od 23.03.2020 r. do 06.04.2020 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 171/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 16 marca 2020 r., który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl
Uwagi i opinie z datą wpływu po 06.04.2020 r. nie będą rozpatrywane.