Zgodnie z zarządzeniem nr 151/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 17 lutego 2020 r. w okresie od 19.02.2020 r. do 04.03.2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy części ulicy Małej położonej w Nekli stanowiącej działki oznaczone nr geod. 542/2 i 556/2. 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania ankietowego badającego opinię mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych. Opinia zostanie wyrażona za pomocą ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia. 

Wzór ankiety konsultacyjnej będzie do pobrania:
1. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla (http://nekla.nowoczesnagmina.pl)
Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:
1. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla;
2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla (decyduje data wpływu do urzędu);
3. pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres: nekla@gminanekla.pl
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Nekla.