Ogłoszenie nr 628762-N-2019 z dnia 2019-11-27 r. 

 

Gmina Nekla: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 


I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Nekla, krajowy numer identyfikacyjny 63125809800000, ul. Dworcowa  10  , 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
 Adres strony internetowej (URL): www.nekla.eu
 Adres profilu nabywcy: 
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

 I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
 adres
 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
 Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
 Inny sposób:
wersja papierowa
 Adres:
Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny:  ZZ.271.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. Zagospodarowanie następujących odpadów: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 opakowania ze szkła, 16 01 03 zużyte opony, 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 20 01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe. b. Szacowana ilość wszystkich odpadów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 956,85 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż w/w kody odpadów podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów prawa. Wskazane w tabeli ilości odpadów komunalnych, stanowią szacunkową wielkość wyliczoną na podstawie średniej miesięcznej ilości odpadów z ewidencji odpadów odebranych na terenie gminy Nekla w okresie od stycznia do września 2019 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do w/w wyliczeń oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. c. Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej staranności i użycia wszystkich możliwych technologicznie środków w celu osiągnięcia przez Wnioskodawcę odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Potwierdzenie osiągnięcia w/w poziomów stanowić będzie sprawozdanie Wykonawcy składane po podstawie obowiązujących przepisów prawa w terminach w nich określonych. d. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i innych przepisów prawa, miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396) i innym właściwym przepisom. e. Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i innych obowiązujących przepisów prawa. f. Odbierane do zagospodarowania odpady przez Wykonawcę będą udokumentowane. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. Każdy wjazd musi być potwierdzony dokumentem zawierającym: datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię wszystkich dokumentów Wykonawca przekazuje kierowcy dostawcy odpadów (tj. podmiotowi odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla) podczas dostawy każdej partii odpadów. g. Wykonawcę obowiązują wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, o których mowa w treści art. 68 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Powyższe wzory dokumentów z danego miesiąca zawierające dane poszczególnych dostaw Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do faktury, która będzie stanowić podstawę obciążenia Zamawiającego. h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami prawa, w terminach wskazanych w tychże przepisach. i. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych i rocznych sprawozdań zawierających ilość i rodzaj odpadów (z podziałem na poszczególne kody wymienione w pkt 1 niniejszej SIWZ) przyjętych i zagospodarowanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania. Sprawozdanie roczne za rok 2020 należy złożyć do dnia 15 stycznia 2021 roku. W/w sprawozdania należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej – w edytowalnej tabeli (arkusz kalkulacyjny) przesłanej na wskazany w umowie adres mailowy Zamawiającego. j. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji komunalnej wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów (telefonicznie lub drogą elektroniczną). Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 

II.5) Główny kod CPV:  90500000-2
 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90510000-5
90511200-4
90513000-6
90514000-3
90533000-2


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT: 
 Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 miesiącach:     lub   dniach: 
lub
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 


 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w drodze Decyzji Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.2019 poz.701) oraz Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 1396)
 Informacje dodatkowe Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do siwz).
 Informacje dodatkowe Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie odpadów komunalnych o mocy przerobowej zdolnej zagospodarować odpady pochodzące z terenu Gminy Nekla w okresie obowiązywania umowy.
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
 Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. stosowne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w drodze Decyzji Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.2019 poz.701) oraz Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 1396) 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do siwz), 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. dokument potwierdzający prawo własności lub prawo do dysponowania instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie odpadów komunalnych. 

 SEKCJA IV: PROCEDURA 


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
 Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
 Informacje dodatkowe:
 

 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
 Maksymalna liczba wykonawców  
 Kryteria selekcji wykonawców:
 

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 

 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
ODLEGŁOŚĆ INSTALACJI KOMUNALNEJ/STACJI PRZEŁADUNKOWEJ OD GRANICY OBSZARU GMINY NEKLA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
 Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
 Wstępny harmonogram postępowania:
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

 Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
 Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: 

 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
 Data:  godzina: 
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do siwz. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności: 1.1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1.1.1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 1.1.2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 1.1.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 1.2. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1.2.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1.2.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 1.3. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 1.4. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 2.1. sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 2.2. warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 2.3. wprowadzenia nowych kodów odpadów podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów prawa, przy zastosowaniu przesłanki wynikającej z ust. 3 pkt 2 umowy, 2.4. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 2.4.1. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2.4.2. w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
 Wskazać powody:
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) wynikającej z oferty. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Kostrzynie o/ Nekla Nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 z dopiskiem „zabezpieczenie umowy – zagospodarowanie odpadów komunalnych” 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający zwróci 70% z kwoty, o której mowa w pkt 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie. Natomiast 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

UWAGA!!!

W dniu 03-12-2019 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na zapytania do niniejszego przetargu.

Jednocześnie informuje, że nastąpiła publikacja ogłoszenia o zmianie ogłszenia.

 

ZZ.271.15.2019                                                                                           

Nekla, dnia 03.12.2019 r.

 

ZAPYTANIA

do przetargu nieograniczonego na:

 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.1843 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 02.12.2019 r.:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisów zawartych w §6 pkt 5 zał. nr 8 do SIWZ, tj. wzorze umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od wskazanych zapisów.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisów zawartych w §8 pkt 4 zał. nr 8 do SIWZ, tj. wzorze umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od wskazanych zapisów.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów XXI pkt 7 SIWZ oraz pkt IV.7 w ogłoszeniu, poprzez ich dostosowanie do zapisów ujętych w §10 zał. nr 8 do SIWZ, tj. wzorze umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pkt XXI SIWZ – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy pkt 7 otrzymuje brzmienie „Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego że została ona należycie wykonana” (jak w umowie §10 ust. 5). W pkt IV.6.6 ppkt. 7 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie „Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego że została ona należycie wykonana”.

 

Pytanie 4:

W przypadku gdy Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów XXI pkt 7 SIWZ oraz pkt IV.7 w ogłoszeniu, poprzez ich dostosowanie do zapisów ujętych w §10 zał. nr 8 do SIWZ, tj. wzorze umowy, czy Zamawiający może wskazać możliwe wady w przypadku usługi zagospodarowania odpadów oraz wyjaśnić jaki w ocenie Zamawiającego jest termin rękojmi za wady dla usług zagospodarowania odpadów komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił zmianę zapisów umowy, co zostało wskazane w odpowiedzi do pytania nr 3.

 

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisów zawartych w §13 pkt 1 c. zał. nr 8 do SIWZ, tj. wzorze umowy? Zamawiający nie określił obowiązków Wykonawcy dot. Instalacji zastępczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż §13 pkt 1 c otrzymuje brzmienie „w razie nie wskazania instalacji zastępczej, o której mowa w §6 ust. 5 i §8 ust. 4 umowy.”

 

Pytanie 6:

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie przepisy o prowadzeniu ewidencji odpadów wyłącznie w systemie teleinformatycznym (baza BDO). Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza ujednolicenie/ zmianę zapisów w ogłoszeniu, SIWZ oraz we wzorze umowy mówiącą o obowiązkach Wykonawcy w zakresie prowadzonej ewidencji odpadów, sprawozdawczości w tym terminach i formie ich przekazywania? Czy Zamawiający może te obowiązki określić w następujący sposób: „Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa” przy równoczesnym usunięciu innych zapisów regulujących te kwestie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowych zapisów. Jednocześnie informuje, iż zostały one ujednolicone w projekcie umowy oraz SIWZ. Zatem §6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych i rocznych sprawozdań zawierających ilość i rodzaj odpadów (z podziałem na poszczególne kody wymienione w pkt 1 niniejszej SIWZ) przyjętych i zagospodarowanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania. Sprawozdanie roczne za rok 2020 należy złożyć do dnia 15 stycznia 2021 roku. W/w sprawozdania należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej – w edytowalnej tabeli (arkusz kalkulacyjny) przesłanej na wskazany w umowie adres mailowy Zamawiającego.”

 

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapisu w §6 pkt 7 w zał. nr 8 do SIWZ, tj. wzorze umowy o treści: „odpadów zielonych”? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszła w życie z dniem 6 września 2019 roku usunęła ten rodzaj odpadu z art. 9m cytowanej ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykreśla z §6 pkt 7. zał. nr 8 do SIWZ tj. z wzoru umowy słowa „odpadów zielonych”. Zatem niniejszy punkt otrzymuje brzmienie: „Prowadzący Instalację jest obowiązany, na wniosek Przekazującego Odpady, przedstawić kalkulację kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 5 grudnia 2019 r. do godziny 10:00.