Ogłoszenie nr 582989-N-2019 z dnia 2019-08-06 r. 

 

Gmina Nekla: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 


I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Nekla, krajowy numer identyfikacyjny 63125809800000, ul. Dworcowa  10  , 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
 Adres strony internetowej (URL): www.nekla.eu
 Adres profilu nabywcy: 
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

 I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
 adres
 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
 Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
 Inny sposób:
wersja papierowa
 Adres:
Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla
Numer referencyjny:  ZZ.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w złotych polskich w kwocie 1.540.000 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złoty 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. Okres kredytowania 6 lat, z opóźnionym terminem spłaty (spłata od 31.03.2020 r.), spłata w ratach kwartalnych, okres spłaty kredytu – począwszy od 31.03.2020 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w następujących terminach i ratach: 1 30.09.2019 0,00 zł 2 31.12.2019 0,00 zł 3 31.03.2020 25 000,00 zł 4 30.06.2020 25 000,00 zł 5 30.09.2020 25 000,00 zł 6 31.12.2020 25 000,00 zł 7 31.03.2021 25 000,00 zł 8 30.06.2021 25 000,00 zł 9 30.09.2021 25 000,00 zł 10 31.12.2021 25 000,00 zł 11 31.03.2022 87 500,00 zł 12 30.06.2022 87 500,00 zł 13 30.09.2022 87 500,00 zł 14 31.12.2022 87 500,00 zł 15 31.03.2023 87 500,00 zł 16 30.06.2023 87 500,00 zł 17 30.09.2023 87 500,00 zł 18 31.12.2023 87 500,00 zł 19 31.03.2024 85 000,00 zł 20 30.06.2024 85 000,00 zł 21 30.09.2024 85 000,00 zł 22 31.12.2024 85 000,00 zł 23 31.03.2025 75 000,00 zł 24 30.06.2025 75 000,00 zł 25 30.09.2025 75 000,00 zł 26 31.12.2025 75 000,00 zł RAZEM 1 540 000,00 b) Oprocentowanie kwartalne (3-miesięczne) liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M (dla obliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 06.08.2019 r. opublikowaną przez NBP) plus marża banku (marża nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy). c) Zamawiający zastrzega, że kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo, tj. postawiony do dyspozycji Zamawiającego będzie najpóźniej w dniu 16.09.2019 roku. Środki kredytowe zostaną wykorzystane do dnia 31.12.2019 r. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania. e) Warunki wymagane przez Zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych: Zamawiający zapłaci bankowi jednorazową prowizję przygotowawczą liczoną od kwoty całkowitej kredytu (tj. 1.540.000 zł). Poza jednorazową prowizją Zamawiający nie przewiduje żadnych innych prowizji i opłat związanych z wykonaniem umowy. Prowizja przygotowawcza zostanie zapłacona z uruchomienia kredytu, poprzez umniejszenie kwoty uruchamianego kredytu. f) Umowa kredytowa zostanie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. 

II.5) Główny kod CPV:  66113000-5
 Dodatkowe kody CPV:


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT: 
 Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 miesiącach:     lub   dniach: 
lub
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2025-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 


 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 Określenie warunków: tj. posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U.2018.2187 ze zm.)
 Informacje dodatkowe Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 Informacje dodatkowe Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
 Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia.
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od informacji zamieszczonej na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), b) odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego zezwalający na wykonywanie działalności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U.2018.2187 ze zm.) lub oświadczenie o jego posiadaniu, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
 

 SEKCJA IV: PROCEDURA 


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
 Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
 Informacje dodatkowe:
 

 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
 Maksymalna liczba wykonawców  
 Kryteria selekcji wykonawców:
 

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 

 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu uruchomienia środków 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
 Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
 Wstępny harmonogram postępowania:
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

 Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
 Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: 

 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
 Data:  godzina: 
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do siwz. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) wydłużenia lub skrócenia realizacji przedmiotu umowy, w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiany harmonogramu spłat kredytu, c) zmiany warunków finansowych w szczególności w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ? zmiany okresu realizacji inwestycji, ? zmiany rzeczowego lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, ? zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ? zmiany wynikających z działania siły wyższej. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
 Wskazać powody:
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

UWAGA!!!

ZAPYTANIA DO SIWZ - I z dnia 08-08-2019 r.

 

ZZ.271.11.2019                                                                                             

Nekla, dnia 08.08.2019 r.

 

 

Zapytania do SIWZ - I

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 07.08.2019 r. zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

1.    Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest udziałowcem/akcjonariuszem.

 

2.    Należności z tytułu pożyczek udzielanych przez JST?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada należności z tytułu pożyczek udzielanych przez JST.

 

3.    Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada zobowiązania w wysokości 1.100.000 zł na zakup pałacu wraz z parkiem, co wykazane jest w WPF i RbZ.

 

4.    Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych.

 

5.    Umowy zawarte przez JST:

a.       Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)

b.      Umowy leasingu (również leasing zwrotny)

c.       Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

d.      Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w spawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada umów w zakresach wskazanych w pkt. a-d.

6.    Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zaplanował w okresie prognozowanym objętym WPF wydatków związanych z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia.

 

7.    Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacja została zamieszczona w załączniku nr 15 do SIWZ – pkt. 20.

 

8.    Informacja na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie występują należności wymagalne.

 

9.    Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wystąpił zwrot podatku od nieruchomości.

 

10.  Informacje na temat wiarygodności JST:

a.       Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

b.      Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

c.       Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

 

Odpowiedź:

a.       Zamawiający informuje, iż odpowiedź znajduje się w załączniku nr 15 do siwz – pkt. 11.

b.      Zamawiający informuje, iż odpowiedź znajduje się w załączniku nr 15 do siwz – pkt. 12.

c.       Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszone organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został rozwiązany organ stanowiący.

 

11.  Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy:

11.1Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a.       Czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

b.      Czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

c.       Czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

d.      Czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

e.      Czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron. Natomiast zakres przewidywanych zmian został określony w §15 projektu umowy.

 

11.2       Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a.       Zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przesłanki istotnych zmian umowy zostały określony w §15 projektu umowy (załącznik nr 7 do siwz).

 

12.    Prosimy również o udostępnienie następujących informacji/dokumentów:

a.       Sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z na 31.12.2018 r. oraz na 30.06.2019 r.

b.      Zmiany do WPF z 26 czerwca 2019 r.

 

Odpowiedź:

a.       Zamawiający informuje, iż przedmiotowe sprawozdania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/?a=1190 oraz http://nekla.nowoczesnagmina.pl/?a=4777

b.      Zamawiający informuje, iż wraz z niniejszymi zapytaniami udostępnia ostatnią zmianę WPF z dnia 27.03.2019 r.

 

13.     W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 30.08.2019 r.

Prośba nasza wynika z ograniczeń czasowych warunkujących właściwą ocenę dostępnych materiałów źródłowych związanych z przygotowaniem atrakcyjnej oferty cenowej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

 

 

Załączniki:

1.        Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2025 z dnia 27.03.2019

 

UWAGA!!!

ZAPYTANIA DO SIWZ - II z dnia 16-08-2019 r.

 


 

ZZ.271.11.2019                                                                                                      

Nekla, dnia 16.08.2019 r.

 

 

Zapytania do SIWZ - II

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 07.08.2019 r. zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.540.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

1.    Czy zadania inwestycyjne będą finansowane ze środków UE?

Jeśli TAK, to proszę o załączenie dokumentacji:

a)      Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa, lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)

b)      Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja (o ile dotyczy)

c)       Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania

d)      Pozwolenie na budowę/rozbudowę wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego (o ile dotyczy)

e)      Pozwolenie administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zadania inwestycyjne nie będą finansowane ze środków UE.