Ogłoszenie nr 573449-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. 

 

Gmina Nekla: Usługa kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 


I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Nekla, krajowy numer identyfikacyjny 63125809800000, ul. Dworcowa  10  , 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
 Adres strony internetowej (URL): www.nekla.eu
 Adres profilu nabywcy: 
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

 I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nie
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
 adres
 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
 Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
 Inny sposób:
 
 Adres:
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny:  ZZ.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, b. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, d. ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, e. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, f. ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance), g. ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nekla (zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

II.5) Główny kod CPV:  66515000-3
 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66515400-7
66516000-0
66516100-1
66514110-0
66512100-3


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT: 
 Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Tak
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń jakie są objęte niniejszym zamówieniem do 10% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 miesiącach:     lub   dniach: 
lub
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 


 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności: zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) zezwolenie na wykonywanie działalności przez spółkę celową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje, w drodze decyzji, po rozpatrzeniu wniosku założycieli spółki celowej, organ nadzoru. 
 Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: a. część sprawozdania finansowego zawierającą informację o wysokości aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2018 r. oraz oświadczenie (z wykorzystaniem załącznika nr 8 do siwz) potwierdzające, że wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na 31.12.2018 r. wynosi co najmniej 100%. Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wyceniają aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności, inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności w wartości godziwej. Zgodnie z art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) zakład ubezpieczeń tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji. b. część sprawozdania finansowego zawierającą informację o wysokości środków własnych i wysokości kapitałowego marginesu wypłacalności na dzień 31.12.2018 r. oraz oświadczenie (z wykorzystaniem załącznika nr 8 do siwz) potwierdzające, że wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień 31.12.2018 r. wynosi co najmniej 100%. Zgodnie z art. 250 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji posiadają dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej kapitałowego wymogu wypłacalności wykazanego w ostatnim sprawozdaniu przekazanym do organu nadzoru. 
 Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył co najmniej trzy usługi ubezpieczenia dla jednostek sektora finansów publicznych i załącza do oferty dowody, że zamówienia zostały wykonane należycie.
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
 Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od informacji zamieszczonej na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do siwz), b) wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 9 do siwz), c) odpis zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) lub oświadczenie o jego posiadaniu, d) sprawozdania finansowe za rok 2018; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
 

 SEKCJA IV: PROCEDURA 


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
 Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
 Informacje dodatkowe:
 

 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
 Maksymalna liczba wykonawców  
 Kryteria selekcji wykonawców:
 

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 

 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 80,00
zaakceptowanie klauzul fakultatywnych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
 Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
 Wstępny harmonogram postępowania:
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

 Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
 Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: 

 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
 Data:  godzina: 
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
 Wskazać powody:
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

UWAGA!!!

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zapytania

ZZ.271.9.2019              
Nekla, dnia 23.07.2019 r.


Zapytania do SIWZ - I

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 18.07.2019 r. i 22.07.2019 r. zapytania do przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, że o ile w SIWZ, wyraźnie nie określono inaczej, zastosowanie mają zapisy OWU Ubezpieczyciela, w szczególności wyłączenia przewidziane w danych OWU, co oznacza, że jeżeli SIWZ nie wskazuje jednoznacznie, że dane ryzyko ma być objęte ochroną a OWU Ubezpieczyciela zawierają wyłączenie ochrony, wyłączenie przewidziane przez Ubezpieczyciela w OWU, pozostają w mocy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w SIWZ i załącznikach podaje minimalny oczekiwany zakres ubezpieczenia oraz akceptowalne wyłączenia. Bazą zawarcia umowy każdorazowo mogą być Ogólne Warunki Ubezpieczenia oferowane przez Wykonawcę. W razie sporu pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

2. Prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia z 4 do 3 lat a jeżeli to nie możliwe o uwzględnienie możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku gdy szkodowość (rozumiana jako wartość wypłaconych odszkodowań + wartość aktualnych rezerw w stosunku do składki za dany okres rozliczeniowy) za dany okres rozliczeniowy w którymkolwiek z rodzajów ubezpieczeń będących przedmiotem postępowania lub łącznie ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń przekraczać będzie 40 %.


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na skrócenie okresu zamówienia oraz wprowadzenie wnioskowanego zapisu o odstąpieniu od umowy.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia ppoż posiadają minimalne określone przez odpowiednie akty prawne zabezpieczenia oraz poddawane są przeglądom zgodnie z przepisami.

6. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone jakieś mienie wyłączone z eksploatacji.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacja.

7. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone jakieś obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

8. Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji.

9. Odnośnie budynku zabytkowego pałacu (ul. Poznańska 33, Nekla) – podana jest suma ubezpieczenia 1 mln zł oraz dodatkowo taka sama suma jako „budynek pałacu – inwestycja w toku”. Prosimy o wyjaśnienie czy budynek na chwilę obecną jest eksploatowany i na jakie cele jest wykorzystywany, jeżeli nie – w jaki sposób budynek będzie wykorzystywany po zakończeniu inwestycji. Jeżeli budynek na chwilę obecną nie jest eksploatowany prosimy o informację o sposobie zabezpieczenia budynku.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż budynek zabytkowego pałacu jest eksploatowany. Przez wiele lat trwał spór sądowy, ostatecznie zakończony w roku 2017 zakupem całej nieruchomości od spadkobierców. Pałac ze względu na wiek i zgodnie z wzorami Rossa nie może zostać zgłoszony wg wartości odtworzeniowej, więc jego aktualna wartość rzeczywista wynosi 1,0 mln zł i podana jest w tabeli w poz. 11. Jednocześnie rozpoczęty został proces inwestycyjny, który będzie prowadzony etapowo przez kilka lat. W każdym kolejnym roku prawdopodobne nakłady inwestycyjne na remont/modernizację i podniesienie wartości użytkowych będą wynosiły wg planów ok. 1,0 mln zł, wobec powyższego w kolejnym wierszu podane są aktualne wartości nakładów inwestycyjnych czynione w konkretnym roku (teraz w tabeli podane są nakłady za rok 2019) oraz planowana data zakończenia tego etapu. W takiej sytuacji po zakończeniu inwestycji w roku 2019 wartość pałacu zgłoszona do ubezpieczenia od dnia 01.01.2020 r. będzie wynosić ok. 2,0 mln zł. Do niedawna funkcjonowało w części pałacu przedszkole (obecnie przeniesione do innej odpowiedniejszej lokalizacji). Aktualnie w zabytkowym budynku mieści się ośrodek zdrowia oraz jest jedno mieszkanie. Docelowo użytkowany będzie na cele administracyjno-biurowe, w tym przeniesione mają zostać biura UMiG Nekla oraz biura jednostek Gminy.

10.  W odniesieniu do szkodowości – prosimy o informację  o szkodzie z 2017 roku o wartości (150.312,18 zł) – przyczyna i okoliczności szkody oraz czy a jeżeli tak jakie środki zostały podjęte w celu uniknięcia tego rodzaju szkód w przyszłości.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż szkoda, w ocenie zamawiającego, miała charakter incydentalny i całkowicie losowy. Powstała w wyniku huraganu z lipca 2017 roku, który przeszedł przez wschodnią Wielkopolskę. Pas zniszczeń od południa Wielkopolski przez Gminę Nekla, Września - okolice Podstolic, aż do Gniezna (w tym zniszczenia na drodze dojazdowej z Poznania i uszkodzenie Katedry gnieźnieńskiej). W ocenie zamawiającego Gmina nie miała możliwości podjęcia jakichkolwiek działań wyprzedzających czy zaradczych. Odbudowa i rozliczenie szkody trwały prawie 12 miesięcy.

11.  W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych, sportów ekstremalnych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

12.  W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

13.  W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

14.  W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego, na następującą:
„wystąpienie objętej ubezpieczeniem szkody; w razie wątpliwości co do daty wystąpienia szkody osobowej za datę wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami stanowiącymi podstawę roszczenia;
wszystkie szkody seryjne tj. będące następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy
i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej z takich szkód.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

15.  Prosimy o zgodę na następujące zapisy w odniesieniu do  OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej szkód, Zamawiający następujące warunki ochrony.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU, Ubezpieczyciel. nie odpowiada również za szkody:
1) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
3) powstałe w wyniku niewypłacalności;
4) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
5) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą
lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zapisów do oferty, są one zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

16.  Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC Zakładu Gospodarki Komunalnej – w odniesieniu do szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje,  iż Referat Gospodarki Komunalnej nie posiada i nie prowadzi wysypiska śmieci. Na terenie RGK znajduje się tylko punkt zbiórki odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych, które odbierane są później przez wyspecjalizowane podmioty.

17.  Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych:
18.  Prosimy o podanie limitów kilometrów dla ubezpieczenia Assistance na zdarzenie awarii holowania.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu podania limitu odległości, usługi mogą być nielimitowane odległością. Zamawiający wymaga, aby w zakresie oferowanej usługi znalazło się minimum holowanie do najbliższego ASO, siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu wskazanego przez Wykonawcę czy Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca informuje, że pojazdy użytkowane są do obsługi Gminy i nie poruszają się w dużych odległościach od siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga zakresu ochrony bez franszyzy lub innych ograniczeń w udzieleniu ochrony, które uzależniają ochronę od jakiejś minimalnej odległości od siedziby Zamawiającego.

19.  Prosimy o podanie limitu kwoty na części do naprawy na miejscu zdarzenia .

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usługi mogą być nielimitowane. Jeśli Wykonawca chce wykorzystać oferowane przez siebie OWU Assistance w których takie limity się znajdują to Zamawiający wymaga minimalnej sumy ubezpieczenia na ten zakres pomocy w wysokości nie mniejszej niż 500 zł.

20.  Prosimy o podanie limitu zdarzeń w trakcie trwania polisy na dany pojazd odnośnie rozładowania akumulatora, przebicia opony.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usługi mogą być nielimitowane. Jeśli Wykonawca chce wykorzystać oferowane przez siebie OWU Assistance w których takie limity się znajdują to Zamawiający wymaga minimalnie po jednym zdarzeniu szkodowym w rocznym okresie ubezpieczenia na każdy rodzaj wyszczególnionej usługi pomocy.

21.  Prosimy o wskazanie pojazdów dla których ma być ubezpieczenia Assistance.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniem Assistance mają być objęte następujące pojazdy:
1) Volkswagen  PWR 28MH
2) Renault  PWR JP77
3) Opel   PWR 717CM
4) Fiat Seicento  PWR663AC
5) Iveco   PWR 789EH

22.  Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych od dotychczasowego ubezpieczyciela – za okres co najmniej ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz szkodowości podany został w SIWZ. Nie dysponujemy innymi danymi. Jednocześnie zamawiający informuje, że wg dotychczasowego Ubezpieczyciela na wykazie znajdują się wszystkie szkody wyszczególnione wg Ubezpieczonych podmiotów.

23.  Czy istnieje możliwość udostępnienia załączników do SIWZ, które mają zostać wypełnione przez wykonawcę, w formie edytowalnej (word)?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na udostępnienie załączników w formie edytowalnej.


Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 31.07.2019 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

ZZ.271.9.2019              
Nekla, dnia 23.07.2019 r.


Zapytania do SIWZ - II

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 22.07.2019 r. zapytania do przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

1. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada/nie zarządza/nie administruje budynkami/lokalami nieużytkowymi wyłączonymi z eksploatacji.

2. Prosimy o potwierdzenie czy  Zamawiający  posiada/administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada/nie administruje wysypiskiem śmieci. Na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej znajduje się punkt odbioru śmieci wielkogabarytowych, które odbierane są przez wyspecjalizowane podmioty.


3. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Proszę o wskazanie kryteriów dla załącznika nr 9 – wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazu wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert będą referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż w ostatnich 3 lat jest bezszkodowy przebieg ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych lub o wskazanie szkodowości. Załącznik numer 13 nie wykazuje ryzyk komunikacyjnych.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz szkodowości podany został w SIWZ. Nie dysponujemy innymi danymi. Jednocześnie zamawiający informuje, że wg dotychczasowego Ubezpieczyciela na wykazie znajdują się wszystkie szkody wyszczególnione wg Ubezpieczonych podmiotów.

6. Poprosimy o przesłanie załączników, oświadczeń oraz formularza ofertowego w formie edytowalnej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na udostępnienie załączników w formie edytowalnej.

7. Czy dla wskazanych 2 sztuk traktorków ma zostać zawarte OC i AC komunikacyjne (zał. 13, Program UMiG 2018, Pojazdy).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz pozostałych pojazdów podanych w Programie Ubezpieczeniowym UMIG Nekla w załączniku nr 4 obejmuje maszyny i urządzenia niesklasyfikowane jako pojazdy, dla których odpowiedzialność wynika z OC ogólnego (pkt. IV załącznika nr 11 do SIWZ).

8. Czy ubezpieczenie ASS może obejmować jedynie pojazdy osobowe i ciężarowe z ładownością do 750 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniem Assistance wymagane jest dla następujących pojazdów:
1) Volkswagen  PWR 28MH
2) Renault  PWR JP77
3) Opel   PWR 717CM
4) Fiat Seicento  PWR663AC
5) Iveco   PWR 789EH

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 31.07.2019 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

ZZ.271.9.2019              
Nekla, dnia 23.07.2019 r.


Zapytania do SIWZ - III

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 22.07.2019 r. zapytania do przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

1. Prosimy o skrócenie  okresu ubezpieczenia na  okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2020r do 31.12.2021 lub inny  krótszy niż 4 lata

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na skrócenie okresu zamówienia.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści jn dla Umowy zawartej na okres 24 miesięcy lub analogicznie dla okresu 36/ 48  miesięcy? :
Klauzula Wypowiedzenia do Umowy  zawartej na okres 24 miesięcy:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego
12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 50%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

3. Projekt Umowy:
 – prosimy o zmianę zapisu § 4 ust 1 na:
Wykonawca:
1. zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich zgłoszonych lokalizacjach oraz całokształt prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie jest konieczna zmiana umowy w tym zakresie. W SIWZ wraz z załącznikami i Programami Ubezpieczeniowymi podane są wykazy mienia i lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

- prosimy o wyjaśnienie czy intencją zamawiającego jest zawarcie ubezpieczenia w formule „ubezpieczenie  mienia od wszystkich  ryzyk” czy mienia  od ognia i innych zdarzeń losowych” ?
W § 1 ust 2 jest  treść : „Zakres zamówienia obejmuje: a. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,”
Natomiast w § 5 ust 1 zapisu  „Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”  

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż umowa ubezpieczenia zostanie zawarta w formule wszystkich ryzyk.
§5 ust. 1 umowy zostanie poprawiony i będzie miał następujące brzmienie:
„Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NNW, będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki.”
 
Część ubezpieczenia majątkowe

1. Prosimy o zmianę terminu składania ofert z „29 lipca 2019 r. do godz. 10:00” na „31 lipca 2019 r. do godz. 10:00”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert przedłużono do dnia 31.07.2019 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wszystkich grup ubezpieczenia ubezpieczającym będzie Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Regon: 631258098. Na poszczególne jednostki organizacyjne będzie możliwe wystawienie stosownych Certyfikatów (w tym z określeniem numeru konta bankowego). Tym samym prosimy o zmianę prosimy o zmianę treści w § 5 ust 1 projektu UMOWY.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przez pojęcie polis ubezpieczeniowych podanych w §5 ust. 1 rozumie polisy ubezpieczeniowe sensu stricto, jak również ceduły ubezpieczeniowe lub innego typu certyfikaty. Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy sposobu wykonania umowy w tym zakresie, jedynie zapisuje najprostszą jej formę. Dopuszczalne jest wystawienie jednej polisy generalnej oraz odpowiednich ceduł (certyfikatów) na poszczególne jednostki organizacyjne zgodnie z opisanymi w SIWZ zasadami.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe, przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

4. Prosimy o informację, czy klient posiada, użytkuje, zarządza wysypiskiem śmieci, odpadów oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem, przetwarzaniem odpadów lub działalność podobną do wymienionych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada, nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci. Na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej znajduje się punkt odbioru śmieci wielkogabarytowych, które odbierane są przez wyspecjalizowane podmioty.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
5. Odnośnie mienia osób trzecich do sumy 50.000 zł – prosimy o informację czy to jest maksymalna wartość mienia? Jeśli nie prosimy podać jaka jest faktyczna wartość mienia osób trzecich? 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podana suma jest w systemie pierwszego ryzyka. Zamawiający nie posiada wiedzy o łącznej maksymalnej sumie mienia osób trzecich.

6. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

7. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w trakcie trwania umowy budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia oraz nieposiadające pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenie mienia  od kradzieży
8. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej wysokości jest określony podlimit w ryzykach kradzieżowych dla ubezpieczanych przedmiotów ubezpieczenia w zakresie” mienia od wszystkich ryzyk”  typu: wyposażenie / środki obrotowe / mienie pracownicze/ i pozostałe.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż limit ubezpieczenia mienia od kradzieży dla pkt II załącznika nr 11 SIWZ wynosi: 50.000 zł.

9. Warunki szczególne:  Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia środków obrotowych i wyposażenia. – prosimy o   zmianę limitu ryzyka wandalizmu na 100.000 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
10. Czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych w ramach klauzuli w ubezpieczeniu mienia wszystkich ryzyk?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych w ramach klauzuli w ubezpieczeniu mienia wszystkich ryzyk.

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na zasadę wyczerpania sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zasady odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie kwestii konsumpcji sumy ubezpieczenia opisane są w załączniku nr 11 SIWZ w klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia.
 
Ubezpieczenie OC
1. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przeprowadzania przez Zamawiającego imprezy z użyciem sztucznych ogni lub fajerwerków do tego celu zostanie zatrudniona profesjonalista.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie prowadzi wysypiska śmieci. Na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej znajduje się tylko punkt zbiórki odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych, które odbierane są później przez wyspecjalizowane podmioty.

4. Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:
a.            Gdzie się znajduję – adres
b.            Od kiedy funkcjonuje
c.             Na jak dużym obszarze
d.            Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e.             rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
f.             Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej.

5. Prosimy o informację czy przedmiotem działania Gminy jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie? Jeżeli tak, prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada sieć wodno-kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.
Długość sieci wodociągowej: 126,5 km
Długość sieci kanalizacyjnej: 17 km

6. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

7. Pkt a) OC z tytułu wykonywania władzy publicznej - Wnioskujemy o akceptację poniższej treści 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
1) ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego;
2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
3) powstałych w wyniku niewypłacalności;
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył
do jej uzyskania.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

8. Pkt. e) OC z tytułu zarządzania drogami :
Prosimy o wykreślenie zapisu:
- „uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, z podlimitem 300 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Oraz
Wnioskujemy o akceptację poniższej treści klauzul:
ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA DROGAMI (OC ZA SZKODY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA DROGAMI)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klau¬zulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobo¬wiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
2. Zakład Ubezpieczeń  nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Zakład Ubezpieczeń; 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez niena¬leżycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego; 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są ro¬boty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach; 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia po¬jazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stano¬wiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 go¬dzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obo¬wiązujących u ubezpieczonego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG UTRZYMANIA, SPRZĄTANIA DRÓG ORAZ PASA PRZYDROŻNEGO, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW (OC PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI UTRZYMANIA DRÓG)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpiecze¬niowej, Zakład Ubezpieczeń  obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z świadczeniem usług: utrzymanie dróg, sprzątanie dróg oraz pasa przydrożnego, chodników i placów, parkingów, ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku wykonywania wyżej wymienionych usług.
2. Do utrzymania pasa przydrożnego zalicza się także usługi utrzy¬mania zieleni przydrożnej.
3. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za: 1) szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu upraw i nasadzeń na gruntach przylegających do sprzątanej po-wierzchni; 2) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na sprzątanej powierzchni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

9.  Wnioskujemy o zamianę zapisu w pkt h. na:
OC za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych (z wyłączeniem pojazdów), z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 300.000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wnioskuje o uzyskanie ochrony w zakresie OC najmu na pojazdy mechaniczne.

10. Pkt j. – Prosimy o potwierdzenie że chodzi o odpowiedzialność deliktową?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Pkt n) i o) – Zakład Gospodarki Komunalnej nie  jest wymieniony jako jednostka Gminy Nekla – prosimy o wykreślenie pkt n) i o)

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do roku 2018 ZGK był samodzielną jednostką organizacyjną. W chwili obecnej pojęcie „ZGK” odnosi się do jednostki wewnętrznej UMIG Nekla – jako Referat Gospodarki Komunalnej (RGK). Zamawiający pozostawił zapisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC dla jasności oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. UMiG Nekla, którego RGK jest wewnętrzną jednostką organizacyjną ponosi odpowiedzialność za działalność statutową wcześniej określoną dla ZGK jako odrębnej jednostki organizacyjnej.

12. Pkt p. – prosimy o wykreślenie w całości pkt p) OC jednostek OSP za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo –gaśniczymi i posiadanym mieniem, z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej  na jedno i  wszystkie zdarzenia  

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednostki OSP w Gminie Nekla włączone są do KSRG. Zamawiający zwraca uwagę, że zasady odpowiedzialności jednostek OSP w takich przypadkach są analogiczne do jednostek PSP.

13. Pkt q – prosimy o zamianę zapisu  suma gwarancyjna na podlimit

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podana suma ubezpieczenia w pkt q jest rozumiana jako podlimit sumy gwarancyjnej w OC.

14. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

15. Klauzule obligatoryjne: Prosimy o wykreślenie pkt d) Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej)   

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
16. Prosimy o akceptację na ubezpieczenie w  wartości rzeczywistej na dzień zawarcia umowy sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w Programach Ubezpieczeniowych w pozycji dla sprzętu elektronicznego podane są tylko takie jednostki sprzętu elektronicznego dla którego nie minął 8 rok eksploatacji tego sprzętu Zamawiający wymaga odpowiedzialności dla tego sprzętu w systemie sum odtworzeniowych.

Klauzule:
Klauzula likwidacyjna – prosimy o wykreślenie treści klauzuli w całości, lub wykreślenie zapisu: „Zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia nie będzie stosowana”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia – W ubezpieczeniach majątkowych (poza OC) – prosimy o zamianę treści klauzuli na:
Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) z zastrzeżeniem pkt 4, w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia ustalona w systemie na pierwsze ryzyko/limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia za zgodną wolą stron mogą odnowić się automatycznie do wysokości sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia;
2) automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz;
3) ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności w terminach i na zasadach ustalonych
w umowie ubezpieczenia;
4) niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnioskujemy  o dopisanie:
Nie dotyczy lokalizacji związanej z zagospodarowaniem odpadów/śmieci. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający nie posiada i nie prowadzi wysypiska śmieci. Na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej znajduje się tylko punkt zbiórki odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych, które odbierane są później przez wyspecjalizowane podmioty.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – prosimy o akceptację wprowadzenia udziału własnego: 10% min 500zł

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

Klauzula aktów terroryzmu – wnioskujemy  o akceptację treści jn:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;
3) odpowiedzialność Zakład Ubezpieczeń z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
 4) wysokość limitu odpowiedzialności Zakład Ubezpieczeń deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
5) limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń  ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą zakładu ubezpieczeń  uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń  od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód i klauzula likwidacji szkód drobnych -  wnioskujemy  o akceptację treści:

Klauzula likwidacji drobnych szkód
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:
a) pisemnego protokołu zawierającego:
- datę sporządzenia,
- skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
- datę wystąpienia szkody,
- miejsce powstania szkody,
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu,
b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniający podstawowe parametry techniczne tego mienia,
c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
d) dokumentacji fotograficznej oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1;
2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do Zakład Ubezpieczeń  na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:
a) protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,
b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany;
d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa;
e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia;
do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę www…..l na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr ……….. szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”;
3) na etapie likwidacji szkody Zakład Ubezpieczeń  może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody;
4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek  Zakład Ubezpieczeń postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego;
5) wszelka korespondencja wysyłana do Zakład Ubezpieczeń , powinna być kierowana drogą mailową na adres ……… z podaniem w tytule nr szkody (………).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

Oraz
Klauzula samodzielnej likwidacji szkody
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin od wystąpienie tej szkody, jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie Zakład Ubezpieczeń  może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; dodatkowo ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Zakład Ubezpieczeń ; protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń;
2) w przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń  nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

Klauzula zmiany wielkości ryzyka  - Wnioskujemy  o wykreślenie klauzuli w całości

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji -  wnioskujemy  o  akceptację treści :
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 60 dni
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) Zakład Ubezpieczeń  obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu opuszczonym lub niewykorzystywanym przez okres dłuższy niż 60 dni;
2) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
3) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,
4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Jednocześnie prosimy o informacje czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji obiekty?  

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonawca ma prawo zastosować własne OWU w złożonej ofercie. Przy czym w razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy wymogami określonymi w SIWZ, a OWU Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia, co do którego w przewidywalnej przyszłości istniałoby zagrożenie wyłączenia z eksploatacji ze względu na jego stan techniczny.

Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – prosimy o dopisanie treści: „o ile zastały ujęte w sumie ubezpieczenia”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzula uzupełnienia różnicy w warunkach ubezpieczenia -  wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w całości.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzula przeoczenia - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli , a w przypadku  braku zgody na wykreślenie prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia OC i wprowadzenie limitu 100.000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzula zmiany wielkości ryzyka - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w całości.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Część Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance:
1. Prosimy o dodanie zapisu  dotyczącego wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego w treści 1. Przedmiot ubezpieczenia: „pod warunkiem wyraźnego wskazania tego wyposażenia wraz z jego SU”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podał proponowane sumy ubezpieczenia uwzględniając znajdujące się na tych pojazdach wyposażenie specjalistyczne. Sumy ubezpieczenia wozów strażackich podawane są wg specyfikacji zakupowych i/lub ich ewentualnego doposażenia w trakcie eksploatacji.

2. Prosimy o zgodę na wykreślenie zapisu „kosztów opłacenia parkingu na czas od dnia kolizji/wypadku do dnia wydania decyzji szkodowe przez wykonawcę” w treści i) Ubezpieczenie Assistance.


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

3. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści  j) Zasady zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych a): „powyższe nie dotyczy  pojazdów o wartości 400 000,00 PLN oraz pojazdów specjalnych”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

4. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści j) Zasady zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych e): „pod warunkiem wznowienia umowy OC ppm na kolejny rok u tego samego ubezpieczyciela”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści Odpowiedzialność cywilna a): „jednak nie wcześniej niż od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis pkt a) w module odpowiedzialność cywilna. Na koniec pkt. a) dodaje się następujące zdanie: „Nowo pozyskane pojazdy zgłaszane są do ubezpieczenia najdalej w 2 dni robocze od ich pozyskania”.

6. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści Auto Casco a): „jednak nie wcześniej niż od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis pkt a) w module auto casco. Na koniec pkt. a) dodaje się następujące zdanie: „Nowo pozyskane pojazdy zgłaszane są do ubezpieczenia najdalej w 2 dni robocze od ich pozyskania”.

7. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści Auto Casco c): „pod warunkiem wyraźnego wskazania tego wyposażenia”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podał proponowane sumy ubezpieczenia uwzględniając znajdujące się na tych pojazdach wyposażenie specjalistyczne. Sumy ubezpieczenia wozów strażackich podawane są wg specyfikacji zakupowych i/lub ich ewentualnego doposażenia w trakcie eksploatacji.

8. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści Auto Casco d): „pod warunkiem okazania faktury lub innego dokumentu potwierdzającego, że pojazd jest fabrycznie nowy”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zawsze przekazuje fakturę zakupu nowego pojazdu jako dowód jego wartości.

9. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: a): „2 dni” na „3 dni”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

10. Prosimy o zgodę na wykreślenie zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: a):  „W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

11. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: b):  „pod warunkiem okazania faktury lub innego dokumentu potwierdzającego, że pojazd jest fabrycznie nowy”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zawsze przekazuje fakturę zakupu nowego pojazdu jako dowód jego wartości.

12. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: c): „udzieli” na „podejmie próbę”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

13. Prosimy o zgodę wykreślenie zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: c): „W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna sprzedaży.”


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy serwisu w zakresie pomocy w sprzedaży pozostałości po szkodzie lub w razie niemożności sprzedaży pozostałości pojazdu, niezwłocznej decyzji o jego kasacji.

14. Prosimy o zgodę wykreślenie zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: c): „, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

15. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: d):„nie dotyczy ogumienia i części układu wydechowego”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

16. Prosimy o zgodę wykreślenie zapisu w treści l) Warunki szczególne wymagane: e): „Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju itp.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zapis wskazany w pkt. e) jest podyktowany charakterem zgłaszanych do ubezpieczenia pojazdów, szczególnie wozów strażackich, gdzie takie sytuacje mogą mieć miejsce. Zamawiający chce uzyskać w takiej sytuacji ochronę na te pojazdy, jak również uniknąć wątpliwości interpretacyjnych po ewentualnej szkodzie.

17. Prosimy o zgodę wykreślenie „Klauzula uznania okoliczności”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

Ogłoszenie nr 540152422-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Nekla:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573449-N-2019 
Data: 12/07/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nekla, Krajowy numer identyfikacyjny 63125809800000, ul. Dworcowa  10, 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490. 
Adres strony internetowej (url): www.nekla.eu 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina:10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina:10:00 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowane i poprawione załączniki – załącznik nr 10 (Projekt umowy), załącznik nr 11 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sytuacji, w której Wykonawca nie może podać wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycia rezerw aktywami podaje w to miejsce odpowiednio wartości i wskaźniki: kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) i współczynnika dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (MCR) zgodnie z załączonym załącznikiem nr 8_zmiany.