NG.6733.14.2016                                                            Nekla dnia, 30.11.2016 r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 30.11.2016 r. została wydana decyzja nr 14/2016, znak: NG.6733.14.8.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 37/1, 37/2, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 42/2, 42/3, 45/1, 45/2, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/8, 47/9, 47/11, 48/2, 48/3, 50/1, 51/2, 51/3, 53/7, 180/1 obręb Starczanowo, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).