WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W RAMACH ZAMIANY:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem zamiany będzie nieruchomość położona w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczona, jako:
1. działka nr 158 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,4953 ha.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00044785/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Na nieruchomości znajduje się budynek biurowo-magazynowy.
Na terenie, na którym zlokalizowana jest ww. działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. działka ta przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.
Wartość nieruchomości wynosi – 396.000,00 zł.


Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub jej spadkobierców, o zamiarze zbycia ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną zbyte w ramach zamiany.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  03.04.2015 r.
- zdjęto dnia  27.04.2015 r.