W dniu 1 sierpnia 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w m. Nekielka – etap IV nawierzchnia z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000 do km 1+200”.

Umowę zawarto z:

Zakładem Wielobranżowym „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 365 494,87 zł brutto.