W dniu 25 marca 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejącej drogi na działkach nr 157/2, nr 308 i nr 309 oraz przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi - ciągu pieszo - rowerowego na działce nr 154 - nieruchomości położonych w miejscowości Targowa Górka, gm. Nekla”.

Umowę zawarto z:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Wartość umowy wynosi 276 388,87 zł brutto.