W dniu 11 czerwca 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla”.

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Września

Wartość umowy wynosi 897 700,08 zł brutto (w tym ryczałt miesięczny 74 808,34 zł).