Zamknij okno Drukuj dokument

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

 

 

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Państwu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.

         Radni otrzymali szczegółowe sprawozdania z wykonania budżetu za ten okres sporządzone w formie opisowej i tabelarycznej. Ponadto wykonanie budżetu omawiane było na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.

         Pozwolę sobie więc przedstawić Wysokiej Radzie oraz wszystkim Gościom obecnym na tej sesji podstawowe wskaźniki wykonania budżetu oraz zwrócić uwagę na szczególnie wysoką lub niską realizację poszczególnych paragrafów czy rozdziałów budżetowych.

         Budżet Gminy na 2008 rok po uchwale z 28 grudnia 2007 oraz dokonanych zmianach w I półroczu przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów  15.598.492 zł.

- po stronie wydatków  15.943.963 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 465.000 zł.

 

         Budżet po stronie dochodów na 30.06 08 r. wykonany został w kwocie 8.464.195,62 zł co stanowi 54,26 % rocznego planu.

 

         Analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić co następuje:

1.     Dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w 52,05 %. W 100 % wykonano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 49,27 %, dotację a budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy wykonano w 63,93 %. Subwencja ogólna została zrealizowana w 61,54 %.

2.     Planowane dochody własne Gminy przyjęte na kwotę 8.135.172 zł. zostały wykonane w kwocie 4.171.535,17 zł, co stanowi 51,28 % zł.

3.     Pewne obawy budzi wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości. Na koniec I półrocza wykonanie to wynosi 43,67 %. Jesteśmy jednak po dwóch przetargach na sprzedaż nieruchomości w Starczanowie. Jak dotąd brak jest chętnych, a przypomnę planowaliśmy tutaj dochód w kwocie 600 tys. zł.

4.     Bardzo wysoko został zrealizowany plan dochodów od czynności cywilno – prawnych, zrealizowano 184,89 % planu.

5.     Stosunkowo nisko bo w 24,3 % zrealizowano dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody będące dobrowolnymi wpłatami mieszkańców na poczet kosztów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiosny Ludów w Nekli. Inwestycja ta jest w trakcie i rozliczona będzie w II półroczu.

Przewidujemy, że wpływy z tego tytułu przekroczą planowaną kwotę (42.000 zł).

Dochody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach planowano uzyskać w kwocie 27.500 zł. Są to dotacje na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, zakładanie pasów zieleni oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Prace te wykonane były wiosną  ale pieniądze na ten cel wpłynęły dopiero w sierpniu dlatego wykonanie na koniec czerwca wynosiło 0 %.

         Nieco inaczej przedstawiają się dochody tytułu opłaty produktowej (tj. za segregację odpadów). Kwotę 55.000 zł. przyjęto na podstawie ubiegłorocznego wykonania. Ponieważ w kwocie tej znajdują się dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, które muszą być księgowane na gminnym funduszu ochrony środowiska , przewidywany plan w tym dziale musi być  umniejszony, gdyż z samej segregacji takiej kwoty nie uzyskamy.

         Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi się analizę należności naszych podatków. W I półroczu wysłano 480 upomnień do dłużników zalegających z płatnością podatków i wystawiono 112 tytułów  wykonawczych.

         Reasumując można stwierdzić, że wykonanie dochodów za I półrocze daje nadzieję na właściwe wykonanie dochodów w II półroczu.

 

Wydatki budżetowe – na plan 15.943.963 zł wykonano 6.917.162, 01 zł. tj. 43,38 %.

 

1.     W dziale rolnictwo kształtują się na poziomie 98,75 % w tym jest rozliczenie dotacji z tytułu zwrotu akcyzy na paliwo.

 

2.     W dziale transport  i  łączność wykonano 30,08 % planu, w tym najwyższy wskaźnik dotyczy zakupu usług pozostałych tj. cząstkowych napraw dróg 89,48 % ( są to wykonane remonty cząstkowe dróg w Nekli ul. Starczanowska, Orla, Różana, Nałkowskiej, Reja, Akacjowa, Polna), uzupełniano kamieniem polnym i tłuczniem drogi w Gierłatowie, Barczyźnie, Racławkach, Nekielce (ul. Polna i Tęczowa). Całkowity koszt to kwota ok. 400 tys. zł.

W II półroczu wykonamy jeszcze naprawę drogi serwisowej Nekla – Zasutowo oraz remont drogi na Maderę w Targowej Górce. Na ten cel pozyskaliśmy 1000 ton destruktu przekazanego nam nieodpłatnie przez Generalną Dyrekcję Dróg w Poznaniu.

 

3.     W dziale gospodarka mieszkaniowa wydatki kształtują się na poziomie 0,13 %. Zaplanowane tam środki wydatkowane będą w II półroczu na zakup gruntów pod drogi gminne.

 

4.     W dziale administracja publiczna wydatki są na poziomie 50,75 % (w tym na zadania zlecone 46,17 %, urząd gminy 51,50 %, zakup materiałów i wyposażenia 79,95 %, zakup energii 77,45%).

 

5.     W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa wydatki kształtują się na poziomie 11,77 %. Tak niski procent wykonania wydatków związany jest z oczekiwaniem na zakup samochodu. Będzie to zrealizowane w tym kwartale.

 

6.     W dziale obsługa długu publicznego wydatki są na poziomie   52,91 %.

 

7.     W dziale oświata i wychowanie wydatki są na poziomie 48,64 %.

 

8.     W dziale ochrona zdrowia wydatki dotyczyły głównie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i były zgodne Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tu wydatkowano 52,51%.

 

9.     W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano na poziomie 42,22%.

 

10. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano na poziomie 62,88 %. Tak duże wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z wydzieleniem w  roku bieżącym rozdziału – stołówki szkolne. W związku z tym przesunięto niektóre zadania jak i środki finansowe na nowy rozdział.

 

11. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 21,36 % planu.

Największe wydatki zaplanowano w dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód. Są to wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiosny Ludów i okolic. Będą one ponoszone w II półroczu.

 

12. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków zrealizowano w 61,97 %. Zwiększone wydatki związane były z obchodami 750 – lecia Targowej Górki.

Celem naszych wspólnych działań jest budowanie nowoczesnego oblicza gminy. Do  tego potrzebne są nam jednak dodatkowe środki finansowe. Nadal oczekujemy na sygnał mówiący o możliwości składania wniosków. Jednak obok pełnych optymizmu oczekiwań pojawiły się także pewne rozczarowania. Dotyczą one między innymi niezgodności priorytetów z oczekiwaniami, opóźnień w uruchamianiu kolejnych konkursów . Mówi się także, że środków jest znacznie mniej niż chętnych do korzystania z nich.

         Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że czynimy wszystko, by pozyskać dodatkowe środki pozabudżetowe, które pozwolą nam na realizację zadań nie ujętych w planie budżetowym.

         Pracownicy urzędu monitorują strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego by we właściwym czasie zgłaszać gotowość do przystąpienia do konkretnego programu. Tak właśnie było z powstaniem pracowni komputerowej w Targowej Górce. Koszt tej inwestycji to  11.998, 09 zł. z tego dofinansowanie w ramach programu Centrum Kształcenia na Odległość 5.566 zł.

Pozyskano pieniądze na zadrzewienia śródpolne (10 tys. zł.), na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka (12,5 tys. zł.), 5 tys. zł. na przydomowe oczyszczalnie ścieków,  18 tys. zł. otrzymaliśmy od firmy ELTER na prace przygotowawcze do opracowania studium.

         Jesteśmy w trakcie podpisania umowy na sfinansowanie opracowania studium dla części gminy (koszt 45 tys. zł.)

         Aby rozwiązać od lat nurtujący nas problem dowozu dzieci do szkół pozyskaliśmy 200 tys. zł. na zakup autobusu.

Drugie 200 tys. zł. znajduje się na koncie naszej ochotniczej straży pożarnej pozyskane na zakup samochodu strażackiego. Mamy tu obiecane jeszcze 75 tys. zł. z Wojewódzkiego Zarządu OSP.

         Dzięki zatrudnieniu 8 pracowników na pracach interwencyjnych możemy wykonać wiele prac porządkowych na terenie miasta i gminy za minimalne pieniądze (z własnych środków płacimy tylko stażowe i dodatek rodzinny, pozostała kwota płacona jest przez Powiatowy Urząd Pracy)

         Realizujemy także program operacyjny kapitał ludzki pt. „Bądź aktywny” skierowany do kobiet po 45 roku życia, mający na celu integrację zawodową i społeczną. W naszej gminie korzystają z niego 3 kobiety (koszt 15 tys. zł.)

         Bierzemy udział w rządowym programie pomocy uczniom w dofinansowaniu zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę – wyprawka szkolna – orientacyjny koszt to 5.500 zł. Uczestniczymy także w pilotażowym programie „Uczeń na wsi”, na który otrzymaliśmy 22.500 zł. Jest to przeznaczone na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Pozyskaliśmy również środki finansowe na dodatkowe nauczanie języka angielskiego w kwocie 29.610 zł. (jest to nauczanie języka w klasach I i II).

         Pracownicy urzędu pomagają przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie organizacjom i stowarzyszeniom ubiegającym się o środki finansowe na działalność w ramach programu Leader.

Przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br. pozwalają stwierdzić, że budżet gminy w II półroczu zostanie zrealizowany do planowanych wysokości dochodów i wydatków roku budżetowego 2008.

         Cieszy mnie to, że dzięki analizom finansowym i oszczędnościom mogliśmy zrealizować kilka zadań nie ujętych wcześniej w budżecie na 2008 r. (mam tu na myśli budowę części ulicy Sikorskiego w Nekli, budowę wodociągu w Chwałszycach, czy budowę wodociągu w Barczyźnie). Przystąpiliśmy również do remontu pomieszczeń po byłej aptece, adoptując ją na bibliotekę, którą przeniesiemy z pałacu.

Pomieszczenia po bibliotece planujemy przeznaczyć na utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych, z uwagi na dużą ilość dzieci chcących korzystać z przedszkola.

W opracowaniu jest dokumentacja na przyłącza wodociągowe na naszych osiedlach w Nekli, Nekielce i Podstolicach. Wykonano wiele prac porządkowych w Targowej Górce (nasadzono kwiaty, drzewa, uporządkowano teren przy szkole i przy parku). Zbudowano nowy odcinek drogi.

  W tym miejscu chciałbym podziękować Radzie Miasta i Gminy, sołtysom naszym proboszczom, kierownikom podległych jednostek, pracownikom urzędu za zaangażowanie się w rozwój naszej gminy. Dziękuję także wszystkim sponsorom, bez życzliwości których nie można byłoby zorganizować wielu ważnych przedsięwzięć wpływających bardzo korzystnie na wizerunek naszej gminy.

         Bo tylko wspólne nasze działania i przeświadczenie, że w sposób bardzo racjonalny gospodarujemy powierzonymi nam środkami, przyczyniamy się do tego, by życie w naszej gminie stawało się coraz lepsze.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-09-17 09:21:02
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-09-17 09:23:49
Ostatnia zmiana:2008-09-17 09:23:59
Ilość wyświetleń:4304