Zamknij okno Drukuj dokument

Konkurs na stanowisko ds. budownictwa

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. )

 

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 

 

STANOWISKO  DS.  BUDOWNICTWA

W REFERACIE ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10

 

1.      Wymagania niezbędne :

 

1)      wykształcenie wyższe – preferowane kierunki:

a)      architektura,

b)      gospodarka przestrzenna,

c)      budownictwo,

d)      geodezja,

e)      administracja,

2)      wiedza i znajomość przepisów w zakresie:

a)      samorządu gminnego,

b)      postępowania administracyjnego,

c)      prawa budowlanego,

d)      planowania i zagospodarowania przestrzennego

e)      gospodarki nieruchomościami,

3)      biegła znajomość pracy na komputerze,

4)      systematyczność,

5)      doświadczenie związane z pracą w samorządzie gminnym,

6)      gotowość podjęcia pracy od 14.07.2008 r.

 

 

2.      Wymagania dodatkowe: znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

 

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

Zadania podstawowe:

 

1)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2)      wydanie zaświadczeń oraz udzielenie informacji o przeznaczeniu terenów.

3)      prowadzenie postępowania oraz współpraca z urbanistą podczas opracowywania miejscowych planów  zagospodarowywania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4)      prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

5)      prowadzenie postępowania administracyjnego naliczającego opłatę planistyczną.

6)      nadawanie numeracji nieruchomości oraz nazw nowym ulicom.

 

4.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.nekla.pl

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych                                 i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

5.      Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :

1)      napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,

2)      wskazaniem nazwy stanowiska pracy

 

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla 

w  terminie  do dnia  4.07.2008 r.

 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

6.      Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia
z przyczyn formalnych.

 

7.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 7.07.2008 r.

 

8.      Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną.

        

 

 

       Burmistrz

 

                                                                                                          Roman Grychowski

 

                                                                                                                                                            

Załączniki

kwestionariusz osobowy (45kB)    

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-06-20 08:34:10
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-06-20 08:35:47
Ostatnia zmiana:2008-06-20 08:36:47
Ilość wyświetleń:2235