Zamknij okno Drukuj dokument

Stypendium szkolne na rok 2007/8

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2007/2008

 

            Na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia / słuchacza zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

Pomoc materialna w postaci stypenium szkolnego przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznym i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ponadto pomoc socjalna może być jeszcze przyznana:

  1. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  2. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia / słuchacza, w której dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł miesięcznie.

 

Dokumenty potwierdzające dochód:

l        zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

l        zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

l        zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

l        oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

l        zaświadczenie lub decyzja z Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej o otrzymywanych świadczeniach np. zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe i okresowe, dodatek mieszkaniowy,

l        zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

l        wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzanych alimentów lub zaświadczenie od komornika,

l        odcinek renty/emerytury,

l        oświadczenie o otrzymywanych stypendiach,

l        oświadczenie o dodatkowym dochodzie.

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, strojów sportowych, biletów miesięcznych, itp.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypenium uzna, że udzielenie go w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

Druki wniosków o przyznanie stypenium będą wydawane od 1 sierpnia 2007 r.

l        w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pokój nr 10

l        do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla www.nekla.pl

 

Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w UMiG Nekla, w terminie ustawowym do dnia 15 września 2007 r. Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2007 r.

 

            Jednocześnie informuje się o możliwości ubiegania się o zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. klęski żywiołowej, śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) i innych, szczególnych okolicznościach. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypenium szkolnego można uzyskać

od Inspektora Oświaty w UMiG Nekla pok. Nr 10, I piętro, tel. 061 4386 011 wew. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

                                              

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                  Marian Balicki

Załączniki

wniosek - zasiłek szkolny (23.5kB)    
wniosek - stypendium szkolne (99kB)    
wniosek - stypendium szkolne (25.4kB)    
wniosek - zasiłek szkolny (78kB)    

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2007-07-16 14:31:05
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2007-07-16 14:33:36
Ostatnia zmiana:2007-07-16 14:33:29
Ilość wyświetleń:2722