ZZ.271.7.2020                                                                                      

Nekla, dnia 17.09.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo – etap II wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Starczanowo – etap II oraz budową oświetlenia drogowego”:

 

oferta następującego Wykonawcy została odrzucona:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komisja przetargowa, podczas dokonywania oceny złożonej w postępowaniu oferty, stwierdziła błędy w złożonym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie uwzględnił w kosztorysie ofertowym wszystkich wymaganych pozycji (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ). W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona. 

 

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (m.kamel@gminanekla.pl). 

 

 

Burmistrz

Karol Balicki

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        STRABAG Sp. z o.o.           

ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

2.        Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. komandytowa

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

3.        Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla

4.        a/a