OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020
 
I. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570).
Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla informuje, że z dniem 17.01.2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert w następujących dziedzinach:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wybierze przedstawicieli III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert poszczególnych rodzajach zadań,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
III. Zadania komisji konkursowej:
a) merytoryczna ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
 
W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata,
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
IV. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 14 lutego 2020 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) oraz CV należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.

V. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla zostaną powołane komisje do opiniowania ofert:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

VI. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracy komisji, gdy:
a) oferentem jest jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia;
b) oferentem jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
c) oferentem jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności lub podległości
d) służbowej;
e) oferentem jest osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo
f) osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej;
g) pozostaje w stosunku podległości lub nadrzędności służbowej z osobą zarządzającą lub pełniącą funkcję głównego księgowego u oferenta;
h) pozostaje z oferentem lub osobą pełniącą funkcję głównego księgowego u oferenta w stosunku mogącym budzić podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
i) osobą zarządzającą lub głównym księgowym oferenta są osoby, o których mowa w pkt 1.
W związku z powyższym osoby wchodzące w skład komisji wypełniają stosowne oświadczenie.
 
VII. Treść ogłoszenia zamieszczono na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)
- Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny )
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.