Nekla, dnia 15 stycznia 2019 roku

 

Gmina Nekla, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. euro.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY NEKLA NA ROK 2019

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg podziału na:

- roboty budowlane

- dostawy

- usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

UWAGI

1.

Zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nekla w roku 2019

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

(art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b)

626 000 zł

I kwartał

Udzielono zamówienia dn. 21-12-2018 r.

2.

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nekla na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Usługi

Zamówienie

z wolnej ręki

(art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b)

161 581 zł

I kwartał

 

3.

Przebudowa części pomieszczeń byłego Pałacu ze zmianą sposobu użytkowania na izbę pamięci (salę historyczną), przebudową wieży, tarasu z tyłu budynku, budową tarasu widokowego na części dachu, wykonaniem robót budowalnych związanych z zagospodarowaniem terenu z tyłu budynku

Roboty budowlane + dostawa

Przetarg nieograniczony

912 000 zł + 70 000 zł

I kwartał

 

4.

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nekla wraz ze ścinką poboczy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140 000 zł

I kwartał

 

5.

Budowa sieci wodociągowej w m. Barczyzna, Stępocin, Starczanowo, Stroszki, Opatówko

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

231 250 zł

I kwartał

 

6.

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nekielka, Racławki i Targowa Górka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000 zł

II kwartał

 

7.

Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Nekli

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

210 885 zł

II kwartał

 

8.

Budowa drogi gminnej w m. Starczanowo – etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000 zł

II - III kwartał

 

9.

Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym

Usługi

Przetarg nieograniczony

350 000 zł

II - III kwartał

 

10.

Przebudowa drogi gminnej w m. Targowa Górka ul. Prądzyńskiego wraz z przebudową wodociągu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

197 000 zł

III kwartał

 

11.

Przebudowa ul. Długiej w Nekli

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

295 000 zł

III kwartał

 

*) środki zabezpieczone w budżecie