Uchwała Nr  XIII / 118 /2004

Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

  W sprawie: Uchwalenia budżetu na rok 2004

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku ze zmianami) oraz art.109, art.116 ust.1 i 4  122, 124 ust. 1-3 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku ze zmianami) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami.)

 

§ 1.Uchwala się budżet  Gminy Nekla  w wysokości:

 

  1. Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) 
                                                                     10.253.821 zł                                                         

      w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami ( zgodnie z  załącznikiem Nr 3 )                        
                                                                  233.378 zł
   
 

   2.Wydatki  (zgodnie z załącznikiem nr 2)                                          
                                                              
10.496.321 zł                                                

        w tym:

         wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( zał. Nr 4 )                 
                                                                233.378 zł                      

 3. Deficyt budżetowy w kwocie 242.500 zł będzie pokryty przychodami z pożyczek (zgodnie z załącznikiem nr 5)
                                                                                                  

§ 2.Tworzy się rezerwę ogólną do 1% wydatków budżetu w kwocie 10.000 zł

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2004 roku( zał. Nr 6 )

§ 4. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7 ). 

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dożywiania dzieci (zgodnie z załącznikiem nr 8)   

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  alkoholui wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000 zł (zgodnie z załącznikiemnr 9 ).

§ 7. Uchwala się plan dotacji dla instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem nr 10) 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie jednego działu z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową ;

- określa się maksymalna kwotę 100.000 zł pożyczek i kredytów  krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na pokrycie występującego niedoboru budżetu oraz spłaty zobowiązań..

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004.