NG.6733.10.9.2018 
Nekla, dnia 31.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 31.07.2018 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.10.2018,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej budowę miejsca rekreacji – altany oraz boiska trawiastego, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 40/1 obręb Barczyzna, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14,                 w poniedziałki w godz. 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godz. 700-1500.
Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).