W sprawie:
w sprawie podziału Miasta i Gminy Nekla na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Data uchwały:
2018-03-21

Numer uchwały:
XXXV/279/2018

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla, tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych Gminy Nekla