Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu  z dnia 17 listopada
2015 roku Rada Miejska Gminy Nekla ogłasza nabór kandydatów na ławnika 
do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
(1 ławnik) – wybory uzupełniające


              Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady  Urzędu Miasta i Gminy Nekla,
ul. Dworcowa 10, pok. Nr 11 tel. 61 4386011 wewn. 34 lub 61 4373184 w godzinach urzędowania.


Druki zgłoszeń do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy

Kandydaci na ławników muszą spełniać niżej podane warunki  i złożyć wymagane dokumenty zgodnie z cytowaną ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto, nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników do Sądów Rejonowych zgłaszać mogą radom gmin:
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia,
– inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi kandydat na ławnika, a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),

– 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, związek zawodowy lub inną organizację, załącza:
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (odpis z KRS powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),

– zgłoszenia dokonuje organ podmiotu zgłaszającego uprawniony do bieżącego kierowania jego działalnością, np. zarząd).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną osobą do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.