GP.6220.2.6.6.2015                                                             Nekla, dnia 25.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamia

strony postępowania, że w dniu 25.09.2015 r., zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla nr GP.6220.2.6.5.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nekli w rejonie ulic: Polnej, Gnieźnieńskiej, Powstańców Wlkp., Ogrodowej, Lipowej, Poznańskiej, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 275, 256/1, 236, 196/4, 195, 199/7, 200/10, 209/3, 220, 163/1, 1/3, 1/2, 197, 207/5, 46, 175, 176/1  obręb Nekla, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla –
I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).

Równocześnie zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie  art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku
z toczącym się postępowaniem dla ww. przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać niezbędne wyjaśnienia
w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej zabudowy,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00). Decyzja
w przedmiotowej sprawie zostanie wydana po upływie ww. terminu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.