GP.6733.4.2015                                                              Nekla dnia, 29.06.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 29.06.2015 r. została wydana decyzja nr 4/2015, znak: GP.6733.4.8.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wymianie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii napowietrznej SN15kV, linii napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV, linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi  przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 52, 51, 50, 49, 24, 217/1 obręb Gierłatowo, gm. Nekla.

W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).