Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Nekla polegający na utwardzaniu nawierzchni gruzem z recyklingu

ZZ.271.2.2014           
Nekla, dnia 25.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Nekla polegający na utwardzaniu nawierzchni gruzem z recyklingu”:

została wybrana oferta złożona przez:

Firmę Budowlano – Usługową EKO-BUD s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39; 62-310 Pyzdry

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  147 187,50 zł brutto (w tym stawka za 1 m2 wynosi 15,70 zł).
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 80,79 pkt.

2.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – dot. równiarki).
Ponadto, Wykonawca na wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z przedstawioną w ofercie Firmą, która zobowiązała się pisemnie do oddania do dyspozycji Wykonawcy równiarkę samojezdną wraz z operatorem, wyjaśnił iż ww. Firma nie będzie podwykonawcą robót, a oddanie sprzętu wraz z operatorem nastąpi na zasadzie wzajemnej współpracy. Jednakże zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „(...) O przypadkach pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim (arg. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób. Przy czym ustawa Pzp nie zastrzega żadnych szczególnych wymogów prawnych co do charakteru takiego zobowiązania. Oznacza to, iż zobowiązanie takie może wynikać z różnych stosunków prawnych łączących wykonawcę z podmiotem trzecim (umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonywania pracy u wykonawcy itd.). Tak, więc z przypadkiem pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia będziemy mieli do czynienie między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniający wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonywaniu zamówienia.” Zatem w związku z powyższym przedstawione w ofercie zobowiązanie podmiotu trzeciego na oddanie do dyspozycji równiarki z operatorem oraz złożone wyjaśnienie przez Wykonawcę, iż odbędzie się to na zasadzie wzajemnej współpracy potwierdza udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia przy współudziale podwykonawcy. W związku z powyższym w ofercie brakuje również dokumentów dotyczących podwykonawcy potwierdzających, że  pomiot niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp tj.: oświadczenia z art. 24 ust. 1, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Powyższe dokumenty nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę pomimo wezwania do ich uzupełnienia.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 03.03.2014r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza


Otrzymują:

1.Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39, 62-310 Pyzdry
2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
3.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
4.a/a     

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2014-02-25 15:05:56
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2014-02-25 15:12:29
Ostatnia zmiana:2014-02-25 15:12:39
Ilość wyświetleń:975