Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługa bankowa udzielenia kredytu długoterminowego w złotych polskich w kwocie 2 700 000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla

WZ.271.9.2012           
Nekla, dnia 20.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa bankowa udzielenia kredytu długoterminowego w złotych polskich w kwocie 2 700 000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższy Bank oferta zawiera najniższą cenę  823 591,29 zł.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Lider Konsorcjum - Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
ul. Warszawska 36
62-300 Września
Oferta otrzymała 91,57 pkt.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 26.06.2012r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Adres do korespondencji:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
2.Lider Konsorcjum – Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
ul. Warszawska 36, 62-300 Września
3.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail:
k.zaworska@gminanekla.pl

Załączniki

Wybór oferty (376.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2012-06-20 13:30:35
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2012-06-20 13:34:00
Ostatnia zmiana:2012-06-20 13:34:19
Ilość wyświetleń:975