Zamknij okno Drukuj dokument

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

SO.2111.1.2011

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie
 ( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)
Zasutowo, ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla

Do konkursu   może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a także osoba nie będąca nauczycielem, którzy spełniają wymagania określone w § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436), a w szczególności :

1.      Wymagania dotyczące nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w pracy w szkole wyższej
 - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku    kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005 roku  Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub  w art. 147 ust. 1 pkt  4  ustawy  z  dnia 26  listopada 1998 roku  o  finansach  publicznych (Dz. U. z 2003 roku  Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).


2.      Wymagania  dotyczące osoby nie będącej nauczycielem:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym  co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o  ubezwłasnowolnienie,
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku    kierowniczym,
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005 roku  Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub  w art. 147 ust. 1  pkt  4 ustawy  z  dnia   26 listopada  1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku  Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

3.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub  w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym m owa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w  art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z pełni praw publicznych  -  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4.      Dodatkowe informacje:
1) Oferty należy składać lub przesłać  w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie” w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla.
W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
2) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
3) O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

 

             Karol Balicki
        Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2011-07-14 13:47:08
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2011-07-15 07:47:00
Ostatnia zmiana:2011-07-14 13:49:37
Ilość wyświetleń:1553