Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego dla szkół z terenu Gminy Nekla objętych projektem pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

IR.271.8.2011             
Nekla, dnia 17.05.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego dla szkół z terenu Gminy Nekla objętych projektem pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”:


Dla zakresu objętego częścią I :

została wybrana oferta złożona przez:

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
ul. POW 25, 90-248 Łódź


Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  22 612,16 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.CEZAS-GLOB Spółka z o.o.
ul. Żelazna 2
10-419 Olsztyn
Oferta otrzymała 85,77 pkt.
2.P.P.H.U. GAZDA Dariusz Skolimowski
Skowarcz
ul. Kwiatowa 20
83-032 Pszczółki
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż załączony do oferty formularz ofertowy składający się z dwóch stron nie został załączony w całości (załączono tylko pierwszą stronę formularza). W konsekwencji formularz nie został podpisany przez osobę upoważnioną. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający nie może wezwać Wykonawcy do uzupełnienia niniejszego formularza, gdyż dokument ten nie podlega uzupełnieniu.
3.COBRABiD PWD Sp. z o.o.
ul. 1-go Sierpnia 32
02-134 Warszawa
Oferta otrzymała 79,68 pkt.

 

Dla zakresu objętego częścią II :

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 3, tj. do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa na zakres objęty częścią I zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem faktu ich otrzymania przez każdą ze stron), tj. nie wcześniej niż 24.05.2011r., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

`BURMITRZ

`KAROL BALICKI

 

 

 

 

Otrzymują:
1.NOWA SZKOŁA sp. z o.o.
ul. POW 25, 90-248 Łódź
2.CEZAS-GLOB Spółka z o.o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
3.P.P.H.U. GAZDA Dariusz Skolimowski
Skowarcz, ul. Kwiatowa 20, 83-032 Pszczółki
4.COBRABiD PWD Sp. z o.o.
ul. 1-go Sierpnia 32, 02-134 Warszawa
5.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2011-05-17 13:13:10
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2011-05-17 13:21:17
Ostatnia zmiana:2011-05-17 13:21:21
Ilość wyświetleń:1324