Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów abudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej w Zasutowie

     OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej w Zasutowie, działka  nr ewid. 44/19 wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko

Na podstawie art. 17pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę  Rady Miejskiej Gminy  Nekla Nr XXX/224/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.  zawiadamiam o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej w Zasutowie, działka  nr ewid. 44/19 wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko

w dniach od  18.10.2010 r. do  09.11.2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w Nekli ul. Dworcowa 10 , 62-330 Nekla w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  09.11.2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  o godz. 13.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2010r.

Burmistrz
         

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-10-08 14:20:36
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-10-08 14:24:11
Ostatnia zmiana:2010-10-08 14:24:34
Ilość wyświetleń:1262