Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 11 marca 2010 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 marca 2010 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156  poz.1118  ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11.03.2010 r., została wydana dla powiatu wrzesińskiego decyzja nr 129/2010 o zmianie pozwolenia na:

 

PRZEBUDOWĘ  ODCINKA DROGI POWIATOWEJ  NEKLA - MYSTKI

od km 0 + 031  do  km  2 + 825

/ kat. obiektu XXV /

 

 

w miejscowości Nekla, Kokoszki, na  działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 426, 256/1, 269/3, 587/1, 597, 588, 587/2, 968/10 - obręb Nekla,  72, 45/2, 45/1, 58, 36 - obręb Kokoszki.

 

                  W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10  w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej, pokój nr 2 – w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

Obwieszczenie  umieszczono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla

2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kokoszki

3.Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

4. Strona internetowa Starostwa Powiatowego www.wrzesnia.powiat.pl

5. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Nekla

6. a/a

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-03-12 11:52:10
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-03-12 11:53:00
Ostatnia zmiana:2010-03-12 11:53:28
Ilość wyświetleń:1674