Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja dla pracodawców - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1996 r. o systemie oświaty (jt. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Zgodnie z art. 70b ust. 7 dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy załączyć:

1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplom, świadectwo, zaświadczenie* potwierdzające ukończenie nauki zawodu /przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdanie stosownego egzaminu/
 
Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/ :

§ 3  Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym  na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195  §1 Kodeksu Pracy.

§ 3a  O zawarciu umowy, o której mowa w  § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.  
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenie jednego młodocianego pracownika wynosi:
 
Nauka zawodu:
- okres kształcenia wynoszący 24 miesiące – 4.587,00 zł
- okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy – 7.645,00 zł
 
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:
- za każdy pełny miesiąc kształcenia – 240,00 zł

 

 

Zgodnie z art. 70b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona zostanie ostatnia waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 58), wskaźnik ten w stosunku do roku 2007 wyniósł 104,2%. W związku z powyższym kwoty dofinansowania należy waloryzować wskaźnikiem przyjętym w roku 2006, tj. 105,7%, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2005 r. (M.P. z 2006 r. Nr 4, poz. 78).   

W związku powyższym w roku 2009 obowiązują następujące kwoty dofinansowania:
 
- okres kształcenia wynoszący 24 miesiące – 4.848,46 zł
- okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy – 8.080,77 zł
 
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:
- za każdy pełny miesiąc kształcenia – 253,68 zł

 

Sprawami związanymi z refundacją  kosztów kształcenia pracowników młodocianych zajmuje się Katarzyna Zięty, pokój nr 14 - piętro. Tel. 061 4373 179, e-mail oswiata@nekla.pl

Załączniki

wniosek (27.5kB)    
zawiadomienie (26.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-05-08 07:58:36
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-05-08 07:59:19
Ostatnia zmiana:2009-05-08 07:59:52
Ilość wyświetleń:3115